KOLODYNSKYI, S., O. ZAKHARCHENKO, and O. BABYI. “INNOVATIVE ACTIVITY STRATEGY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS”. Economic Innovations, Vol. 21, no. 4(73), Dec. 2019, pp. 67-75, doi:https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.4(73).67-75.