KOLODYNSKYI, S.B., O.V. ZAKHARCHENKO, and O.N. BABYI. 2019. “INNOVATIVE ACTIVITY STRATEGY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS”. Economic Innovations 21 (4(73), 67-75. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.4(73).67-75.