GRYSHCHENKO, V.; GRYSHCHENKO, I. SYSTEMATIZATION OF THE REGULATORY FRAMEWORK OF ENSURING THE WATER TRANSPORT COMPETITIVENESS IN UKRAINE. Economic innovations, v. 23, n. 3(80), p. 72-84, 20 ago. 2021.