KOLODYNSKYI, S., ZAKHARCHENKO, O., & BABYI, O. (2019). INNOVATIVE ACTIVITY STRATEGY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS. Economic Innovations, 21(4(73), 67-75. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.4(73).67-75