[1]
KOLODYNSKYI, S., ZAKHARCHENKO, O. and BABYI, O. 2019. INNOVATIVE ACTIVITY STRATEGY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS. Economic innovations. 21, 4(73) (Dec. 2019), 67-75. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.4(73).67-75.