THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT OF DENTAL MEDICAL INSTITUTIONS


Keywords: development of dental services, dental medical institutions, management of strategic development of dental medical institutions.

Abstract

Topicality. Reforming the modern health care system requires comprehensive strategic measures that will help improve the management of modern health care facilities, including dental health facilities. The market of dental medical services is an important component in the structure of the market of medical services, as evidenced by the intensive development of dental services, expansion of not only medical but also cosmetic services, improving their quality and level of service. Therefore, there is an urgent need to determine the essence of the management of strategic development of dental institutions.
Aim and tasks. Purpose and objectives: to determine the fundamental theoretical approaches to understanding the essence of management of strategic development of dental institutions.
Research results. The level and quality of medical services characterize the sustainable development of the country, as other areas cannot be fully developed if the health care system is low. Formation and development of strategic management is an important part of corporate management not only of the production enterprise, but also of health care institutions, and it acquires especially important participation in the conditions of medical reform with the purpose of further social, medical, financial and economic competitive advantages in the medical services market.
Without effective medical care, citizens are not interested in solving secondary problems, because the issue of preserving and maintaining health is always in the first place. With the spread of market development priorities, the management of medical institutions in general and dental medical institutions in particular is becoming important.
Conclusion. Management of strategic development of dental medical institution is aimed at introducing new dental medical technologies, improving the level of professional training of medical staff of dental medical institutions and improving the quality of dental care using new standards in dentistry.
Management of strategic development of dental medical institutions is possible only with the support of the dental care system by the state, through standardization, certification and financial support, observance of human rights in the health care system and state support of dental care to socially vulnerable groups.

Author Biography

A.I. TERNAVSKYІ

postgraduate,
Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research
National Academy of Sciences of Ukraine,
Odesa, Ukraine

References

1. Borsch V. (2019). Suchasna paradyhma systemy upravlinnya personalom zakladu okhorony zdorovʺya. [The modern paradigm of the personnel management system of the health care institution]. Problems of system approach in economy. №1 (69), 73-79. [in Ukrainian].
2. Voronenko Y. (2012). Stratehichne upravlinnya v okhoroni zdorovʺya: teoretychni ta praktychni aspekty. [Strategic management in health care: theoretical and practical aspects]. Current health issues. Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine, №1 (5), p. 39 - 46. [in Ukrainian].
3. Gavrilova N. (2019). Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva. [Strategic management of enterprise development]. Economics and Management in the XXI Century: Challenges and Prospects for Development: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. MES of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University; [for ed. d.e.n. O. G. Chirvi]. Uman: VOC «Vizavi», 108-110. [in Ukrainian].
4. Danko V. (2019). Udoskonalennya systemy upravlinnya zakladamy okhorony zdorovʺya na innovatsiynykh zasadakh. [Improving the management system of health care facilities on an innovative basis]. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. Vol. 30 (69). № 2, 102-110. [in Ukrainian].
5. Lepsky V.V. (2016). Stratehichne upravlinnya suchasnymy medychnymy zakladamy. [Strategic management of modern medical institutions]. Bulletin of Cherkasy State Technological University. Series: Technical Sciences. № 4. S. 62-68. [in Ukrainian].
6. Lyakhova N., Nesterenko O. (2014). Stan rynku stomatolohichnykh posluh v Ukrayini na suchasnomu etapi. [The state of the market of dental services in Ukraine at the present stage]. Bulletin of problems of biology and medicine, Issue. 3 (3). Pp. 47-50. [in Ukrainian].
7. Makhinchuk N., Obushina N. (2020). Teoretychni aspekty stratehichnoho upravlinnya systemy stomatolohichnoyi dopomohy naselennyu v Ukrayini. [Theoretical aspects of strategic management of the system of dental care in Ukraine]. Electronic publication «Public Administration: Improvement and Development». № 7. URL: www.dy.nayka.com.ua. [in Ukrainian].
8. Novi tekhnolohiyi navchannya menedzhmentu v medytsyni: navchalʹnyy posibnyk. [New technologies of management training in medicine]. For order. Yu.V. Voronenko and others. Kyiv: Book Plus, 2015. 419 p. [in Ukrainian].
9. Pro zatverdzhennya pereliku platnykh posluh, yaki nadayutʹsya v derzhavnykh i komunalʹnykh zakladakh okhorony zdorovʺya ta vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh. [On approval of the list of paid services provided in state and municipal health care institutions and higher medical educational institutions]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1138. Edition 31.12.2020. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF[in Ukrainian].
10. Sabetska T., Stefanyshyn L. (2020). Tekhnolohiya stratehichnoho upravlinnya zakladiv sfery okhorony zdorovʺya. [Technology of strategic management of health care institutions]. Biznes-navihator. Business navigator. Research and production journal. vоl. 1 (57), 56-62. [in Ukrainian].
11. Savchuk O.V. (2019). Kompleksne medyko-sotsialʹne obgruntuvannya restrukturyzatsiyi munitsypalʹnoyi systemy stomatolohichnoyi dopomohy iz zaluchennyam suchasnykh klinichnykh innovatsiynykh tekhnolohiy ta menedzhmentu. [Comprehensive medical and social justification of the restructuring of the municipal system of dental care with the involvement of modern clinical innovative technologies and management]. dis. for science. stup. doctor of medical sciences. Uzhhorod National University University, 386 p. [in Ukrainian].
12. Safonov Y., Borshch V. (2019). Stratehichnyy menedzhment zakladiv okhorony zdorovʺya: zahalʹni pryntsypy ta osoblyvosti zastosuvannya v haluzi okhorony zdorovʺya Ukrayiny. [Strategic management of health care institutions: general principles and features of application in the field of health care of Ukraine]. Actual problems of economy. № 8 (218), 62-69. [in Ukrainian].
13. Stefanyshyn L. (2019). Teoretyko-metodychni osnovy stratehichnoho upravlinnya zakladom okhorony zdorovʺya. [Theoretical and methodological foundations of strategic management of health care]. Market infrastructure, vol. 30. 77-83. [in Ukrainian].
14. Trigobyuk S.S. (2008). Stratehichne myslennya yak osnova suchasnoho stratehichnoho planuvannya. [Strategic thinking as a basis of modern strategic planning]. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». № 633. 718–720 [in Ukrainian].
15. Chopchyk V., Orlova N. (2018). Stratehichne planuvannya biznes-diyalʹnosti stomatolohichnoho tsentru, osnovanoho na zasadakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva. [Strategic planning of business activities of the dental center, based on the principles of public-private partnership]. Bulletin of Social Hygiene and Health Care Organization, 34 (78), 26-31. [in Ukrainian].
16. Shershneva Z.E., Oborskaya S.V., Ratushny Y.M. (2001). Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. textbook. Kyiv: KNEU, 232 p. [in Ukrainian].
17. Butenko A.I. (2020). Teoretychni zasady formuvannya rynku innovatsiynykh tekhnolohiy. [Theoretical bases of formation of the market of innovative technologies]. Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Odessa. IPREED NASU, 130 p.
18. Burkinsky B.V., Laiko O.I., Andreeva N.M. (2020). Dominanty staloho rozvytku rehioniv Ukrayiny. [Dominants of sustainable development of the regions of Ukraine]. Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Odessa: IPREED NASU, 620 p.
19. Burkynskyi B.V., Goryachuk V.F., Laiko O.I., Lysiuk V.M., Shlafman N.L., Bondarenko O.V. 92021). Stratehizatsiya rozvytku pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti na osnovi pryntsypiv pidvyshchennya produktyvnosti pratsi (na prykladi Ukrayiny). [Strategizing the Development of Entrepreneurial Activity Based on the Principles of Increasing Productivity (on the Example of Ukraine)]. Comparative Economic Research Vol. 24. № 2. https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/issue/archive.
Published
2021-03-20
How to Cite
TERNAVSKYІA. (2021). THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT OF DENTAL MEDICAL INSTITUTIONS. Economic Innovations, 23(1(78), 162-172. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.1(78).162-172