INSTITUTIONAL PROVISION INVESTMENT INSTRUMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION REGIONAL DEVELOPMENT


  • V.F. Goriachuk
  • D.F. Dukov
Keywords: institutional support, investment instruments, public administration, regional development, agreement

Abstract

During the years of independence in Ukraine, a certain set of investment instruments of state governance for regional development has been created: state and regional target programs, regional development agreements, agreements on implementation of interregional projects, programs for overcoming the state of depression, the State Fund for Regional Development (DFRD), and others. However, their level of performance is quite low.Notwithstanding the provisions of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020, regional development agreements and programs to overcome the state of depression of the territory are not implemented at all. The use of the DFRR in the "manual mode" reduces the role of the fund in solving the tasks of regional policy of the state.One of the main investment instruments of state governance for regional development are regional target programs. The analysis of target programs of the Odesa Oblast, which operated in 2015, showed that most of them did not meet the priorities of the economic and social development strategy of the Odessa region and (or) have other defects.Agreements on the implementation of interregional projects, the implementation of which contributes to the improvement of socio-economic development of two or more regions, have not been used at all. The same situation with regard to programs to overcome the state of depression of the territory.The inadequate institutional support of the DFRD leads to its underfunding, non-compliance with the rules for distributing its funds between regions, and non-compliance with the priorities of regional development.The article proposes: to return the practice of using agreements on regional development as a mechanism for coordinating the interests of central executive and local self-government bodies in relation to the implementation of strategic tasks of regional development; based on the principle of subsidiarity, delegate to the regional level the authority to develop programs to overcome the state of depression of the territory; to implement methodological recommendations for the evaluation of regional target programs.

Author Biographies

V.F. Goriachuk

Dr.Sc. (Economics)

Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research of the National Academy Of Sciences Of Ukraine

Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odessa, Ukraine

D.F. Dukov

graduate student

Odessa Regional Institute of Public Administration of NAPA

street Genoese, 22, Odessa, Ukraine, 65009

References

1. Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 23.03.2000 r. № 1602-III [On state forecasting and development of programs of economic and social development of Ukraine: Law of Ukraine dated March 23, 2000 No. 1602-III] / 195Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2000, № 25, st. 195 – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (BPD), 2000, No. 25, Art. zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.
2. Pro derzhavni tsiliovi prohramy : Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 1621-IV [About state target programs: Law of Ukraine dated March 18, 2004 No. 1621-IV] / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2004, № 25, st. 352. – I nformation from the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2004, No. 25, Art. 352. zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
3. Pro rozroblennia prohnoznykh i prohramnykh dokumentiv ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku ta skladannia proektu derzhavnoho biudzhetu : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.04.2003 r. № 621 [On development of forecast and program documents of economic and social development and drafting of the state budget: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 26.04.2003 № 621] zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF.
4. Tymchasovi metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia derzhavnykh tsiliovykh prohram, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 08.05.2003 r. № 114 [Temporary methodical recommendations for the development of state target programs, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated May 08, 2003 No. 114]. ua-info.biz/legal/basere/ua-cmtrue.htm Retrieved from: http://ua-info.biz/legal/basere/ua-cmtrue.htm.
5. Metodychni rekomendatsii shchodo poriadku rozroblennia rehionalnykh tsilovykh prohram, monitorynhu ta zvitnosti pro ikh vykonannia, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 04.12.2006 r. № 367 [Methodical recommendations on the procedure for the development of regional target programs, monitoring and reporting on their implementation, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine of December 4, 2006 No. 367] meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738 Retrieved from: http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738.
6. Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv : Zakon vid 8 veresnia 2005 roku № 2850-IV [On Stimulation of the Development of Regions: Law No. 2850-IV of 8 September 2005] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2005, № 51, st.548 – Information from the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2005, No. 51, p.548. zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/2850-15. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/2850-15.
7. Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky, ukladennia ta vykonannia uhody shchodo rehionalnoho rozvytku i vidpovidnoi typovoi uhody : Postanova KMU vid 23 travnia 2007 r. № 751 [On approval of the Procedure for the preparation, conclusion and implementation of the agreement on regional development and the relevant model agreement: CMU Resolution dated May 23, 2007 No. 751]. Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 08.06.2007 – 2007 r., № 39, stor. 17, stattia 1546, kod aktu 39873/2007 – Official Gazette of Ukraine of 08.06.2007 - 2007, No. 39, p. 17, article 1546, code of the act 39873/2007
8. Zhuk, V. Pidvyshchennia efektyvnosti realizatsii uhod shchodo rehionalnoho rozvytku mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta oblasnymy radamy [Improving the effectiveness of implementation of agreements on regional development between the Cabinet of Ministers of Ukraine and regional councils]. – old.niss.gov.ua/monitor/september09/18.htm Retrieved from: http://old.niss.gov.ua/monitor/september09/18.htm.
9. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiysnennia monitorynhu sotsialno-ekonomichnykh pokaznykiv rozvytku rehioniv, raioniv ta mist oblasnoho, respublikanskoho v Avtonomniy Respublitsi Krym znachennia dlia vyznannia terytoriy depresyvnymy : Postanovy KMU vid 2 bereznia 2010 r. № 235 [On approval of the Procedure for monitoring the socio-economic indicators of the development of regions, districts and cities of the regional, republican in the Autonomous Republic of Crimea, the importance of recognizing the territories as depressive: Decisions of the CMU dated March 2, 2010, No. 235]. Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 15.03.2010 – 2010 r., № 16, stor. 100, stattia 754 – Official Bulletin of Ukraine dated March 15, 2010 - 2010 р., № 16, p. 100, Article 754
10. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 12 sichnia 2012 roku № 4318-VI [On amendments to the Budget Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine: Law of Ukraine dated January 12, 2012 No. 4318-VI]. Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 13.03.2015 – 2015 r., № 18, stor. 36, stattia 475, kod aktu 75902/2015 – Official Bulletin of Ukraine dated March 13, 2015 - 2015, No. 18, p. 36, article 475, code of act 75902/2015
11. Pytannia derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku : Postanovy KMU vid 4 lypnia 2012 r. № 656 [Issues of the State Fund for Regional Development: Decisions of the CMU dated July 4, 2012 No. 656] / Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 24.04.2015 – 2015 r., № 30, stor. 65, stattia 886, kod aktu 76454/2015 – Official Bulletin of Ukraine dated April 24, 2015 - 2015, No. 30, p. 65, article 886, code of the act 76454/2015
12. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2015 roku № 156-VIII [n the Principles of State Regional Policy: Law of Ukraine of February 5, 2015, No. 156-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2015, № 13, st.90 – Information from the Verkhovna Rada (VVR), 2015, No. 13, item 90 zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-viii Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-viii.
13. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Vysnovok Holovnoho yurydychnoho upravlinnia Verkhovnoi rady do zakonoproektu [About the Principles of State Regional Policy: Conclusion of the Main Legal Department of the Verkhovna Rada prior to the draft law]. w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51325 Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51325.
14. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 r. № 385 [On approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 6, 2014 No. 385]. Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 09.09.2014 – 2014 r., № 70, stor. 23, stattia 1966, kod aktu 73740/2014 – Official Bulletin of Ukraine dated 09.09.2014 - 2014, No. 70, p. 23, article 1966, code of act 73740/2014..
15. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 254k/96-vr [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated June 28, 1996 254к / 96-вр]. Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 01.10.2010 – 2010 r., / № 72/1 Spetsialnyi vypusk, stor. 15, stattia 2598 – Official bulletin of Ukraine dated October 1, 2010 - 2010, / № 72/1 Special issue, p. 15, article 2598
Published
2017-12-19
How to Cite
Goriachuk, V., & Dukov, D. (2017). INSTITUTIONAL PROVISION INVESTMENT INSTRUMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION REGIONAL DEVELOPMENT. Economic Innovations, 19(3(65), 47-55. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.3(65).47-55