Stepanov Vyacheslav

State Organization "Institute Of Market And Economic&Ecological Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine" (Ukraine), Chief Researcher of the Department of Economic and Environmental Problems of Seaside  Regions, Doctor of Economics, Professor.

Е-mail: Stepanov.ipr@gmail.com

  

Publications (specialty: 051 Economics, 073 Management):

1. Степанов В.М. Методологічні основи імплементації принципів нелінійності в управлінні екологізацією економіки: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2021, 116 с.
2. Буркинський Б.В., Лайко О.І., Степанов В.М. (2020). Детермінанти регіонального розвитку в контексті загальнонаціональних імперативів //Домінанти сталого розвитку регіонів України: за наук. ред. Б.В.Буркинського. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 620 с.
3. Степанов В.Н. (2019). Рискология: основания, приложения, тезаурус: монография. Одесса: ІПРЕЕД НАН України. 292 с.
4. Буркинський Б.В., Купінець Л.Є., Степанов В.М. та ін. (2017). Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки: за заг.ред. Б.В. Буркинського. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 564 с.
5. Василик Н.М., Шубалий О.М., Степанов В.М. (2016). Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика: монографія, під заг. ред. О.М. Шубалого; М-во освіти і науки України; Луцький НТУ. Луцьк: РВВ Луцького НТУ. 376 с.
6. Степанов В.М., Степанова К.В. (2020). Пошук парадигм екологізації суспільного розвитку (методологічний аспект проблеми). Економічні інновації. Т.22 №3 (76). С.110-115. DOI https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.3(76).110-115
7. Shkuropat A.V., Stepanov V.M. (2019) Methodological approaches for inclusion of factors of a "green economy" into medium term forecasting models for regional development. Economic Innovations. Vol. 21. Issue 73. Pp 199-210.
DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.4(73).199-210
URL:http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/742
8. Степанов В.Н. (2019). Экономико-экологическое взаимодействие как базовая категория теории управления экологизацией экономики. Соціально-гуманітарний вісник. Вип. 26-27. С. 132-135. URL http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sochumj_2019_26-27_54.pdf
9. Степанов В.Н. (2018). Развитие методологического базиса повышения эффективности реагирования на рискове события. Економічні інновації. Вип. 66. С. 182-188. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.1(66).182-188
URL:http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/289
10. Степанов В.Н., Степанова К. В. (2017). Про принципи прецедентності та трансцендентності в адаптивному управлінні (соціо-еколого-економічний контекст). Економічні інновації. Вип. 64. С. 293-297.
DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).293-297
URL:http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/131
11. Степанов В.М. (2018). «Виклик» як фундаментальна категорія теорії національної безпеки і ризикології. Економічні інновації. Т.20 №2 (67) С.183-189. DOI https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.2(67).183-189
12. Степанов В.М., Степанова К.В. (2017). Морська держава та морська політика. Економіка та держава. №3. С. 21-24. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecde_2017_3_5
13. Степанов В.М. (2017). Об унитарности обустройства государства как институциональной риск-ловушке. Економіка та держава. №8. С.14-17. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecde_2017_8_6