Simonenko Valentyn

Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Department of financial analysis and auditing, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Doctor of Economics, Professor.

Е-mail: v.symonenko@knute.edu.ua

  

Publications (specialty: 051 Economics, 071 Accounting and taxation, 073 Management, 074 (281) Public management and administration):

1. Симоненко В. К. (2018) Децентралізація як детермінант регіональної політики. Регіональна економіка. 2018. № 3. С. 5-9. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.005_u.php.

2. Симоненко В. К. (2017) Реформи: адміністративно-територіальна, адміністративна і децентралізації – триєдині. Регіональна економіка. №2(84). С. 5-9. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/regek_2017_2_3.pdf

3. Симоненко В. К. Костюк Б.В. (2017) Правові засади проведення податкового аудиту органами ДФС України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Вип. 1-2. С. 384-392. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE _FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchtei_2017_1-2_40.pdf

4. Симоненко В. К. (2017) Проблемы проведения административно-территориальной реформы. Економічні інновації. Вип. 64. С. 282-286. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE _FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecinn_2017_64_48.pdf

5. Symonenko V., Kostiuk B. (2017) Modernization of the tax audit in Ukraine. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 4(93). Pp. 108-115. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2017/04(93)/09.pdf

6. Симоненко В.К. (2016) Пятилетка крутого пике. Экономические эссе: монограф. - К.: Довіра.- 327с. ISBN 978-966-507-307-9

7. Хвесик М.А., Симоненко В.К. та ін. (2015) Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В. К. Симоненка ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : Задруга. - 511 с. ISBN 978-966-432-166-9

8. Симоненко В.К. (2015) Державний фінансовий контроль в Україні: нова концепція розвитку. Регіональна економіка. № 1. С.195-197. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/regek_2015_1_26.pdf

9. Буркинський Б.В., Ільченко С.В., Симоненко В.К., Кенс А.В. (2021) Теоретичні основи та поняттєвий апарат дослідження проблем розвитку водного транспорту Економічні інновації. Вип. 79. С. 8-24. URL: http://ei-journal.com/index.php/journal/issue/view/19/Economic%20innovations%2079