Mantsurov Ihor

Institute of System Statistical Research of KNEU named after Vadim Hetman (Ukraine), Director, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Doctor of Economics, Professor.

Е-mail: imantsurov@gmail.com

  

Publications (specialty: 051 Economics, 073 Management, 056 (292) International Economic Relations, 072 Finance, banking and insurance):

1. Манцуров І., Манцуров Д., Храпунова Я. Міжнародні стандарти інклюзивного розвитку як основа формування ефективної економічної політики держави. Журнал європейської економіки. 2018. Том 17. Вип. № 4. С. 413-437. URL: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1355/1362
2. Mantsurov I., Khrapunova Y. Statistical measurement of the inclusive growth charactersitics in Ukraine. Демографія та соціальна економіка. Вип.2(36). 2019. С. 96-108. doi: https://doi.org/10.15407/dse2019.02.096 URL: https://dse.org.ua/arhcive/36/7.pdf
3. Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. №10 (683). С.71-87. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03 =FILA=&2_S21STR=EkUk_2018_10_6
4. Манцуров І. Г. Державна політика регіонального розвитку України: інформаційно-аналітичне забезпечення розробки та реалізації: монографія / І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, О. Ю. Рудченко, С. Г. Дрига, Я. В. Храпунова та ін.; [за заг. науковою редакцією д.е.н., професора, члена-кореспондента НАНУ І. Г. Манцурова]. К. : КНЕУ, 2018. 363 с.
5. Манцуров І. Г. Нові підходи до протидії глобальним соціально-економічним викликам як основа подолання патологічних явищ у розвитку економіки України/ І. Г. Манцуров, Д. І. Манцуров, Я.В. Храпунова,//Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна К.: Бібліотека Центру Разумкова, 2018. С.73-84.
6. Манцуров И.Г., Александров А.В. Банковский менеджмент крупного частного капитала. Теория и практика Private Banking & Wealth Management : монографія / А.В. Александров. Издательство: Баланс Бизнес Бук, 2016. 320с.
7. Манцуров І. Г.Дрига С.Г. Конкуренція і підприємництво – невід’ємні атрибути ринку. Економіка України. 2016. Вип. 9 (658). С. 99-102. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2016_9_10.pdf

8. Манцуров І.Г. (2020) Фундаментальний погляд на проблеми національного фондового ринку. Економіка України. № 4. С.93-96. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=279