PLANNING THE MARITIME COMPANY’S DEVELOPMENT ON THE BASIS OF ITS ECONOMIC SECURITY LEVEL


Keywords: strategy, marine, company development, corporate resources, dangers, threats, risk, security, strategic priority.

Abstract

Topicality. An important condition for ensuring the development of the maritime complex companies is the formation of an effective strategy. The dynamism and uncertainty of the environment in which companies operate, necessitate taking into account the level of their economic security when making decisions about the choice of development strategy.
Aim and tasks. The purpose of the article is to develop guidelines for choosing a strategy for the development of a maritime company based on an assessment of its economic security.
Research results. The system approach to management of the company’s economic safety is considered. The content of strategic planning for the maritime company development and its correlation with the level of economic security are determined. Qualitative parameters of the corporate resources use in combination with the organizational and functional structure and relationships of structural units, as well as some quantitative guidelines for ensuring the functional components and the level of economic security of companies in general. To identify four strategic areas of the company’s economic security management in the field of maritime management is proposed. The mechanism of the maritime complex companies’ economic security management, its elements, the scheme of their action and interaction are determined to implement the chosen strategy. The priorities for choosing the strategy of the company’s development depending on the level of economic security are specified. The use of a scenario approach for economic security planning based on monitoring the risks and threats of the current activities of the maritime companies is proposed.
Conclusion. The proposed approach allows characterizing the conditions of maritime management by the level of safety and on the basis of this information to determine the priority areas of strategic planning of the company’s economic security. Under the conditions of efficient use of corporate resources at company, favourable conditions will be created for achieving business goals, timely detection and maximum mitigation of various dangers and threats in conditions of competition and economic risk, and thus – will ensure the functioning and further development of the maritime complex.

Author Biographies

GANNA IEFIMOVA

Doctor of Economic Science, Professor
Head of Department
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Heroiv Ukrainy av., 9, Mykolayv, Ukraine, 54025

SVITLANA MARUSHCHAK

Candidate of Economic Science
Associated Professor
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Heroiv Ukrainy av., 9, Mykolayv, Ukraine, 54025

OLEKSIY PASHCHENKO

Candidate of Economic Science, Associated Professor
Associated Professor
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Heroiv Ukrainy av., 9, Mykolayv, Ukraine, 54025

References

1. Dykan V.L., Bozhko K.M. (2018) Stratehyya obespechenyya ekonomycheskoy bezopasnosty promyshlennykh predpryyatyy. [Strategy for ensuring the economic security of industrial enterprises] Bulletin of Transport Economics and Industry. №63. P. 150-158. [in Ukrainian]
2. Ivchenko E.A (2018) Transformatsiyi systemy ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva: monohrafiya. [Transformations of the economic security of the enterprise: a monograph] Severodonetsk: published by SNU. V. Dalia. 420p. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080 /jspui/bitstream/123456789/2186/1/2018.pdf [in Ukrainian]
3. Pylypenko N.M., Klipun A.I. (2017) Kontseptsiia ekonomichno-bezpechnoho rozvytku pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Determinanty sotsialno-ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv : monohrafiia. za nauk. red. N.I. Strochenko, V.V. Pylypenko, O.M. Kovalov [Concept of economic and security-free development of the enterprise in modern economic conditions. Determinants sotsialno-ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv: monohrafiia. sci. ed. N.I. Strochenko ,V.V. Pylypenko, O.M. Kovalov] Sumy, "Sumy National Agrarian University" Issue. 4. P.99-112 [in Ukrainian]
4. Pohorelov Y.S. (2017) Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ta yoho rozvytok: spivvidnoshennia protsesiv. Perspektyvy upravlinskoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia v konteksti ekonomichnoi bezpeky: materialy mizhnarodnoho forumu z bezpeky [Ensuring the economic security of the enterprise and its development: the ratio of processes. Prospects of management activities of economic entities in the context of economic security: materials of the international security forum] Cherkasy: vyd-vo PP Chabanenko Y.A. P.100-102. [in Ukrainian]
5. Rothaermel Frank T. (2019) Strategic Management. 4th edition. McGraw-Hill Education. 593 p. [in English]
6. Azarenkova, H.M., Maiboroda, A.V. (2020) Osoblivosti formuvannya pidsistemi informaczijnogo zabezpechennya sistemi finansovoyi bezpeki subyekta gospodaryuvannya. [Features of the Formation of a Subsystem of Information Provision of the Enterprise’s Financial Security System] - Business Inform 1: P. 210–217. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-210-217 [in Ukrainian]
7. Orlik O. V. (2014) Finansovo-ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya i princzipy ee obespecheniya. [Financial and economic security of the enterprise and principles of its provision] Economics and management: theory and practice: collection of scientific articles. V.2. P. 286-291. [in Russian]
8. Susidenko V. T., Susidenko O. V. (2017) Pobudova systemy zabezpechennia finansovoi bezpeky torhovelnoho pidpryiemstva. [Construction of a system for ensuring the financial security of a commercial enterprise] Scientific Bulletin of Kherson State University № 22. V. 2. P. 39-43 [in Ukrainian]
9. Holovchuk Y., Pchelianska G. (2020) Osoblivosti formuvannya strategiyi pidvishhennya konkurentospromozhnosti pidpriyemstva na osnovi paradigmi innovaczijnogo rozvitku [Strategies formation pecularities of enterprise competitiveness incrieasing on the basis of innovation devlopment paradigm] Economy and state. №3. P. 66-70. [in Ukrainian]
10. Tulub O.M. (2017) Osoblyvosti formuvannia ta funktsionuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky instytutsii biznesu ta pidpryiemnytstva za vydamy ekonomichnoi diialnosti. [Features of formation and functioning of the system of economic security of business and entrepreneurship institutions by types of economic activity] Global and national economic problems Issue 16 URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/100.pdf. [in Ukrainian]
11. Poliakov P. A. (2018) Rol informatsiinoho zabezpechennia v upravlinni ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv mashynobuduvannia. Infrastruktura rynku. [The role of information support in the management of economic security of machine-building enterprises] Market infrastructure № 22. P. 99–103. URL:https://chmnu.edu.ua/ wpcontent /uploads/2019/07/Polyakov-P.-A.pdf [in Ukrainian]
12. Hura O.L., Bobivskyi V.A. (2020) Stratehiia rozvytku pidpryiemstv v Ukraini. [Enterprise development strategy in Ukraine] Economy and state. №5. P. 175-181. [in Ukrainian]
13. Yepifanova I.U. Dzyubko M.U. (2017) Formuvannya stratehiyi rozvytku pidpryyemstva v suchasnykh umovakh. [Formation of enterprise development strategy in modern conditions] Bulletin of ONU named after T.G. Shevchenko. Issue.2 (55). P. 99-102. [in Ukrainian]
14. Melnyk O., Todoshchuk A., Adamiv M. (2018) The Role of SocioEconomic Diagnostics in an Enterprise Management System. Baltic Journal of Economic Studies. Vol.4. №.3. P. 165-171. [in English]
15. Vereshchahina H., Pliekhanova T. (2020) Improvement of the definition of strategic planning of enterprise development. Economy and state. №6. p. 192-200. [in English]
16. Bondarenko S., Verbivska L., Dobrianskа N., Iefimova G., Pavlova V., Mamrotska O. (2019) Management of Enterprise Innovation Costs to Ensure Economic Security. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8 Issue-3, September Р. 5609-5613. [in English]
17. Pilipenko N.M., Pilipenko V.V. (2017) Еconomic security as a dynamic characteristic of an enterprise. Economy and society. №10. P.338-342. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/59.pdf. [in English]
18. Burkinsky B.V., Grishchenko V.F. (2020) Factors of economic security in the process of innovative development of entrepreneurship [Chynnyky zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky v protsesi innovatsiynoho rozvytku pidpryyemnytstva] Economic innovations. V. 22. Iss. 3(76). P. 6-29. https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.3(76).6-29 [in Ukrainian]
19. Hurenko A.V., Shchenykova E.V., Yevsik M.S. (2017) Doslidzhennia suchasnoho potentsialu morehospodarskoho kompleksu Ukrainy. [Research of modern potential of the maritime complex of Ukraine] Bulletin of Priazovsky State Technical University. №33. P. 218-224 [in Ukrainian]
20. Davydiuk O.O., Hab O.H. (2019) Rozvytok pidpryiemstv morskoho transportnoho kompleksu v konteksti hlobalnoi makroekonomichnoi koniunktury. [Development of enterprises of the maritime transport complex in the context of the global macroeconomic situation] Investments: practice and experience. №13. P. 12-16. [in Ukrainian]
21. Zhykharieva V.V., Dubovyk N.V., Navrozova Y.O. ta in. (2016). Pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti ta konkurentospromozhnosti pidpryiemstv morehospodarskoho kompleksu Ukrainy: monohrafiia [Improving the efficiency and competitiveness of enterprises of the maritime complex of Ukraine: a monograph] Odesa Kupriienko SV 239p. [in Ukrainian]
22. Sobkevych O.V. (2017) Resurs morehospodarskoho kompleksu v zabezpechenni staloho rozvytku malykh mist i zmitsnenni ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. [The resource of the maritime complex in ensuring the sustainable development of small towns and strengthening the economic security of Ukraine]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Ostrog: OU OA Publishing House №5(33). P. 36-40. [in Ukrainian].
23. Kibik O., Khaiminova I., Kotlubay V., Redina I., Belous E. (2018) Development potential of Ukrainian maritime enterprises. International Journal of Engineering & Technology. № 7(4.3). Р. 461-466. [in English]
24. Ilchenko S., Khumarova N., Maslii N., Demianchuk M., Skribans V. (2021) Instruments for ensuring the balanced development of inland waterway and maritime transport in Ukraine. Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering: International Conference. (Odesa, April 16, 2021). Т. 255. Article Number 01021. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501021 [in English]
25. Solomina H. V. (2018) Zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva : navch. posib. [Ensuring financial and economic security of entrepreneurship: a textbook] Dnipro: Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 234 p. [in Ukrainian]
26. Lebedko S.A. (2017) Formuvannya mekhanizmu zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky transportnykh pidpryyemstv. [Formation of a mechanism for ensuring the economic security of transport enterprises] Economy and State: International Scientific and Practical Journal. №8. P. 89-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_8_23 [in Ukrainian]
27. Hudz O.I. (2018) Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Enterprise development strategy: essence and classification] Economy and society. №8. P. 346-352.
28. Kostetska N.I. (2020) Stratehichne planuvannya diyalnosti pidpryyemstv: teoretychni aspekty.[Strategic planning of enterprises: theoretical aspects] Innovative economy №7-8. P. 65-71. [in Ukrainian]
29. Kostetska N.I. (2019) Peredumovy vprovadzhennya systemy planuvannya diyalnosti pidpryyemstva. Stalyy rozvytok ekonomiky [Prerequisites for implementing an enterprise planning system] Sustainable economic development № 2(43). P. 78-84. [in Ukrainian]
30. Otenko V.I., Pohorelov Y.S. (2017) Model rozvytku pidpryiemstva yak osnova yoho stratehichnoho vyboru. [The model of enterprise development as the basis of its strategic choice] Business Inform № 11. P. 448-453 [in Ukrainian]
31. Barney Jay B., Hesterly William S. (eds.) (2019) Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases 6th edition. Pearson Education. 2200 p. [in English]
Published
2021-06-20
How to Cite
IEFIMOVA, G., MARUSHCHAK, S., & PASHCHENKO, O. (2021). PLANNING THE MARITIME COMPANY’S DEVELOPMENT ON THE BASIS OF ITS ECONOMIC SECURITY LEVEL. Economic Innovations, 23(2(79), 76-86. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.2(79).76-86