PRIORITIES OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN THE COUNTRIES OF THE BLACK SEA REGION


  • O.O. Karpenko
  • N.I. Khumarova
Keywords: United strategy, the countries of the Black Sea basin, the conditions for the development of a competitive recreation and tourism industry, the goals and objectives of recreational tourism, the ecologization of the tourism sector, innovative potential.

Abstract

The strategic directions of the joint strategy of the countries of the Black Sea basin for creating favorable conditions for the formation and development of a modern competitive recreational and tourism industry that can become the leading sector of sustainable development of the region are justified, and the relevant targets, priorities and tasks are determined. The existing shortcomings that reduce the competitiveness of tourism products and services in the countries of the Black Sea basin are identified.

Author Biographies

O.O. Karpenko

PhD. (Economics)
Institute of Market Problems and Economic&Ecological Researches of the
National Academy of Science of Ukraine
Frantsuz'kyj boulevard, 29, Odessa, Ukraine

N.I. Khumarova

Dr.Sc. (Economics),
Institute of Market Problems and Economic&Ecological Researches of the
National Academy of Science of Ukraine
Frantsuz'kyj boulevard, 29, Odessa, Ukraine

References

1. Herasymenko, V. H. Bedradina, H. K., Halasiuk, S. S. etc. (2016). Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu. Odesa : ONEU.
2. Hudz M. V. (2010). Potentsial prymorskoi kurortno-rekreatsiinoi terytorii: stan i perspektyvy vykorystannia. Donetsk: Yuho-Vostok.
3. Nezdoiminov, S. H. (2010). Napriamy i formy rozvytku rekreatsii ta turyzmu v rehioni na zasadakh aktyvizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti: doctoral thesis. Odesa: In-t probl. rynku ta ekon.-ekol. doslidzh. –.
4. Burkynskyi B.V., Martiienko A.I., Khumarova N.I. (2017). Instytutsiini zasady udoskonalennia vidnosyn vlasnosti na rekreatsiino-turystychni resursy v Ukraini [Institutional framework of improving ownership relations of recreation and tourism resources in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine. 2, 61-74.
5. Cherchyk, L.M., Mostenets, O.V. (2016). Mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti rekreatsiinoi systemy rehionu. Lutsk: Vezha-Druk.
6. Yizha M. M. etc. (2016). Rehionalnyi turystychnyi produkt: proektnyi pidkhid do zabezpechennia konkurentospromozhnosti. Odesa : ORIDU NADU.
7. Khumarova N.I. (2011). Ekolohooriientovane stratehichne planuvannia rozvytku terytorii. Odesa : In-t probl. rynku ta ekon.-ekol. doslidzh. NAN Ukrainy.
8. Ukrayna v 2015 hodu ne voshla v reitynh "yz-za nedostatochnoho kolychestva dannykh". Analytycheskyi portal «Delo.ua». Retrieved from: http://delo.ua/lifestyle/ispanija-vozglavila-rejtingkonkurentosposobnosti- v-sfere-turizm-296190
Published
2017-07-07
How to Cite
Karpenko, O., & Khumarova, N. (2017). PRIORITIES OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN THE COUNTRIES OF THE BLACK SEA REGION. Economic Innovations, 19(2(64), 119-123. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).119-123