ARCHITECTURE OF THE PROCESS OF BUILDING A CHAIN OF RESOURCE SUPPORT FOR SELF-DEVELOPMENT OF A REGION: METHODICAL APPROACH


Keywords: enlarged structure of the supply chain, resource supply chain, self-development of regions, regional and interregional cooperation, reproduction process in the regions, social responsibility of business entities.

Abstract

Topicality. Today's requirements and management of socio-economic development of regions require new approaches to self-development and self-sufficiency of territories. One of the important ways to implement this task is the regional and interregional distribution of resources. In the process of such distribution, the functioning of all major processes (subprocesses, chains, links, operations) involved in the reproduction of the regional social product is improved. That is why the next of the research on this issue should be built from the standpoint of developing theoretical and methodological foundations for the formation of the resource chain of the region on the basis of socio-ethical concept.
Aim and tasks. The purpose of the article is to develop the structure of the chain of resource provision of regional and interregional responsible cooperation based on the socio-ethical concept of marketing.
Research results. This scientific article proposes the structure of the chain of resource provision of regional and interregional responsible cooperation, which includes marketing, production, regional and sectoral levels. Based on the above, an enlarged structure of the supply chain at the regional and interregional levels based on the socio-ethical concept of marketing. Within the concept of socio-ethical marketing, this chain increases the social responsibility of producers and other participants, ensures the greening of the environment. In addition, this structure of resource supply chains takes into account the concepts of low- or zero-waste technologies and the possibility of obtaining additional production. The market of meat and meat products is an illustration of the practical implementation of the proposed structure. An additional production in this chain is the production of pet food.
Conclusion. A methodical approach to the development of an enlarged structure of the chain of resource provision of regional and interregional responsible cooperation on the basis of self-sufficiency and self-development of regions is proposed. The main criteria for this construction are: maximizing value added and expanded reproduction of trade. This approach to building a chain of resources for self-development of the region increases the social responsibility of its participants.

Author Biographies

Т.V. UMANETS

Dr.Sc. (Economics), Prof.
Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research
of the National Academy Of Sciences Of Ukraine
Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odesa, Ukraine

I.A. TOPALOVA

Cand. econ sciences, аssociate рrofessor,
Senior Research Fellow
Institute of market problems and economic&ecological research NAS of Ukraine
Frantsuzskyi Boulevard, 29, Odesa, Ukraine

 

References

1. Logisty`ka tovarnogo ry`nku : monografiya / za red. Burky`ns`kogo B.V. ta Ly`syuka V.M. NAN Ukrayiny`, In-t probl. ry`nku ta ekon.-ekol. doslidzh. Odesa : IPREED NANU, 2018. 244 [in Ukrainian].
2. Larina, R.R. Formuvannya ta zabezpechennya nadijnosti regional`ny`x logisty`chny`x sy`stem. Monografiya. Donecz`k: Nord-Pres, 2005. 284 [in Ukrainian].
3. Moroz, O.D. Ob'yekt, predmet ta pry`ncy`py` regional`noyi logisty`ky`. 75-84 [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7740/1/11.pdf
4. Ly`syuk, V.M., Topalova. I.A. Vidtvoryuval`ny`j pry`ncy`p formuvannya teoriyi ry`nkovoyi logisty`ky`. Ekonomichni innovaciyi. IPREED NANU, #67. 120-130 [in Ukrainian].
5. Novoselov, A.S. Teory`ya regy`onal`nыx rыnkov: Uchebny`k. Rostov n/D,: Feny`ks; Novosy`by`rsk: Sy`by`rskoe soglasheny`e, 2002. 448 [in Ukrainian].
6. Nikishy`na, O.V. Logisty`chna struktura tovarnogo ry`nku: teorety`chni j pry`kladni polozhennya. Food Industry Economics. 2019. 11 (2). 20-30 [in Ukrainian].
7. Tarakanov, N.L. Regy`onal`nыe logy`sty`chesky`e sy`stemы: problemы formy`rovany`ya y` razvy`ty`ya : monografy`ya. Odessa: Y`PRЭЭY` NAN Ukray`nы, 2013. 312 [in Ukrainian].
8. Puzanova, Y`.A. Y`ntegry`rovannoe plany`rovany`e cepej postavok / pod red. B.A. Any`ky`na. M.: Y`zdatel`stvo Yurajt, 2014. 320 [in Ukrainian].
9. Y`vanov, D.A. Upravleny`e cepyamy` postavok. SPb.: Y`zd-vo Poly`texn. un-ta, 2009. 660 [in Ukrainian].
10. Shapy`ro, Dzh. Modely`rovany`e cepy` postavok / per. s angl. pod red. V.S. Luky`nskogo. SPb.: Py`ter, 2006. 42 [in Ukrainian].
11. Koblyans`ka, I.I. Realizaciya integraty`vny`x vlasty`vostej social`no-ekonomichny`x sy`stem z vy`kory`stannyam logisty`chnogo pidxodu v upravlinni. Texnologiyi XXI storichchya: Zbirny`k tez za materialamy` 25-oyi mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (15-20 veresnya 2019 r.). Ch.2. Sumy`: SNAU, 2019. 55-58 [in Ukrainian].
12. Koval`s`ka, L.L., Cy`ganyuk, V.I. Logisty`chny`j menedzhment na pidpry`yemstvi: osobly`vosti ta napryamy` udoskonalennya. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Lucz`ky`j nacional`ny`j texnichny`j universy`tet. Vy`pusk 10 (38). Lucz`k, 2013. 87-97 [in Ukrainian].
13. Gerasy`mchuk, Z.V., Koval`s`ka, L.L., Xvy`shhun, N.V., Moroz, O.D. Regional`ni logisty`chni sy`stemy`: teoriya i prakty`ka: monografiya. Lucz`k: RVV LNTU, 2011. 264 [in Ukrainian].
14. [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2801949-obiznani-ta-poinformovani-spozivaci-ce-dvigun-ekonomicnih-zmin.html
15. Topalova, I.A. Markety`ng tery`toriyi yak zaporuka formuvannya resursno-tovarnoyi bazy` rozvy`tku regionu. Zbirny`k naukovy`x pracz` za materialamy` XV Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi «Aktual`ni problemy` suchasnogo upravlinnya v social`no-ekonomichny`x, gumanitarny`x ta texnichny`x sy`stemax» (14 ly`stopada, 2019 r., m. Odesa) / Mizhreg. Akademiya upravlinnya personalom. Odes`k. in-t. Insty`tut problem ry`nku ta ek.-ekol. doslidzhen` NAN Ukrayiny`. – Odesa: Leradruk, 2019. 31-42 [in Ukrainian].
16. Derzhavna sluzhba staty`sty`ky`. Ekspres-vy`pusky`. Ekonomichna staty`sty`ka. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm
17. DSTU ISO 9000:2007. Sy`stemy` upravlinnya yakistyu osnovni polozhennya ta slovny`k terminiv. [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: https://dnaop.com/html/32617/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ ISO_9000_2007
18. Topalova, I.A. Teorety`chni osnovy` formuvannya logisty`chny`x lancyugiv regional`ny`x tovarny`x ry`nkiv. Ekonomichny`j visny`k Donbasu #2(56), 2019. 126-134 [in Ukrainian].
19. Topalova, I.A. Integrovane planuvannya formuvannya logisty`chny`x lancyugiv regional`ny`x tovarny`x ry`nkiv. Visny`k Xmel`ny`cz`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya: Ekonomichni nauky`. Xmel`ny`cz`ky`j, 2019, #3 (270). 186-193 [in Ukrainian].
Published
2020-09-20
How to Cite
UMANETSТ., & TOPALOVA, I. (2020). ARCHITECTURE OF THE PROCESS OF BUILDING A CHAIN OF RESOURCE SUPPORT FOR SELF-DEVELOPMENT OF A REGION: METHODICAL APPROACH. Economic Innovations, 22(3(76), 116-125. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.3(76).116-125