VOUCHING ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATURE RESERVE FUND: MAIN THEORETICAL ASPECTS


Keywords: vouching, public-private partnership, nature reserve fund, business activity, institutional mechanisms of regulation.

Abstract

Topicality. Vouching is an integral part of the economy in the whole world, but in Ukraine this form of business organization is staying at the initial stage of its development. There are many international companies that are interested in eco-vouching their services in Ukraine. The eco-start-up "vouching" serves as a corporate strategy of small and medium enterprises.
Aim and tasks. The aim of the article is represented vouching, as public private partnership, which can attribute economic privileges to the results of innovation activities. Our research is devoted to the problems of the formation and use the vouching tool in the field of conservation work, advantages and disadvantages of implementing the mechanism of vouching contracts are considered both for the NRF institutions, and for representatives of the private sector of the economics.
Research results. The vouching tool can also become a form environmentally oriented business activities, a development vector of cooperation of naturally reserved fund institutions and representatives of the private sector, who want to carry out their activities taking into account environmental imperatives and produce truly ecologically pure products, but first of all corresponding contractual mechanism must be formalized into a legal structure and an independent object of normative-legal regulation.
Conclusion. The formation of vouching agreements as legal construct, an independent object of normative and legal regulations in Ukraine and forms of public-private partnership in the reserve area requires detailed and complex analysis not only from the point of view of theoretical and methodological aspects, but the development of effective instruments and mechanisms for implementing such agreements in a practical field as well. Investigation of the vouching, as economic and social method for regulating environmentally directed entrepreneurial activity in the field of conservation, will enable to develop the level and infrastructure of the paid services system, which may be provided by institutions of Naturally Reserved Fund of Ukraine.

Author Biography

Tetyana NIKOLAYCHUK

postgraduate (Economics), Institute of Market Problems
and Economic-Ecological Researches of the NASY
29 Frantsuzkyj boulevard, 65044, Odesa, Ukraine

References

1. Finansova zvitnist ta zabezpechennya programnogo analizu [ The financial reporting and software analysis]. Web-source ReadyRations. Retrieved from https:/ /www. readyratios. com/ reference/ audit/ vouching.html [in Ukrainian].
2. Grydzhuk , D. & Olijnyk, V. (2001). Zabezpechennya kredytnyx zobovyazan u diyalnosti bankiv [Securing credit obligations in the banks' activities]. Kyiv: Istyna [in Ukrainian]
3. Puchkovska, I. (2007). Shhodo pravovoyi pryrody obovyazku poruchytelya [The Regarding the legal nature of the guarantor's obligation]. Visnyk Akademii pravovih nauk Ukrayiny- The Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4 (51), 141–149 [in Ukrainian].
4. Lavrinenko, I. A. (2009). Pravova pryroda zobovyazannya poruchytelya za dogovorom poruky [Еру Legal nature of the guarantor‘s obligation under the surety agreement] . Chasopis Kyyivskogo universutety prava- The Journal of Kyiv University of Law, 4, 225–229 [in Ukrainian].
5. Myxalnyuk, O. V. (2010). Prypynennya pravovidnoshennya porukyyak sposib zaxystu prav poruchytelya v suchasnij praktyci vyrishennya cyvilnyx ta gospodarskyx sprav [The Termination of the legal guarantee as a way to protect the rights of the guarantor in the modern practice of solving civil and economic cases]. Visnyk gospodarskogo sudochynstva- The Bulletin of commercial litigation, 5, 90–99 [in Ukrainian].
6. Andrianov, M. (2005). Pravova pryroda porukyyak sposobu zabezpechennya vykonannya zobovyazan [The legal nature of the guarantee as a way to ensure the fulfillment of obligations]. Yurydichniy zhurnal- The Legal Journal, 3, 34–38 [in Ukrainian].
7. Shymon, L.(2013). Poruka ta garantiya yak osobysti vydy zabezpechennya vykonannya zobovyazannya [The Guarantee and guarantee as personal types of ensuring the fulfillment of obligations]. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo : nauk.-prakt. gosp.-prav. zhurnal- The entrepreneurship, economy and law: scientific practice. economic rights magazine, 8, 17–20 [in Ukrainian].
8. Novyczkiy, Y. & Pereterskiy, Y. (2005). Rymskoe chastnoe pravo: uchebnyk dlya vuzov [The Roman private law: a textbook for universities]. Moscow: Dialektika [in Russian].
9. Menyajlo, L., Tyshhenko, Y. & Yvanova, Yu. (2016). K voprosu o grazhdansko–pravovoj otvetstvennosty poruchytelya [On the issue of civil liability of the guarantor]. Vestnik ekonomycheskoj bezopasnosty - The Bulletin of economic security, 6, 96 [in Ukrainian].
10. Bragynskyj, M. (2002). Dogovornoe pravo. Knyga tretya: Dogovoru o vupolnenyy rabot y okazanyy uslug [The contract law. Book three: Contracts for the performance of works and services]. Moscow: Statut [in Russian] .
11. Zaxarov, V. & Komyssarova, E. (2012). Formalno logycheskye aspekty ponyatyya «pravovaya pryroda» [The formally logical aspects of the concept of "legal nature]. Vestnik Permskogo universiteta yuryd. nauky - The Bulletin of Perm's university law, 2, 24–29 [in Russian].
12. Malyugyn, S. (2016). Kategoryya «pravovaya pryroda»: ponyatye, determynanty, osnovnye xarakterystyky y podhodah k opredelenyyu [The category "legal nature": the concept, determinants, basic characteristics and approaches to the definition]. Rossiysky yurydichniy zhurnal Ekaterynburg- The Russian law magazine Yekaterinburg, 3, 44-49 [in Russian].
13. Voronkov, O. (1996). Ekonomycheskye otnoshenyya v praktyke xozyajstvovanyya. Uch.-metodych. Posobye [The economic relations in the practice of management. The Highlights allowance]. Kyiv: Mezhregyonalnaya akademyya upravlenyya personalom [in Ukrainian].
14. Cyvilnyj kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].
15. Borysovoy, V. & Baranova, L. (2008) Osnovy rymskogo pryvatnogo prava: Pidruchnyk [The Fundamentals of Roman private law: Textbook]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
16. Karasava, O. (2015). Poruka yak sposib zabezpechennya vykonannya kredytnyx zobovyazan: teoretychni ta praktychni aspekty [The bail as a way to ensure the fulfillment of credit obligations: theoretical and practical aspects]. Ekonomichna teoriya ta pravo - The Economic Theory and Law, 3 (22), 202-217 [in Ukrainian].
17. Gongalo, B. M. (2002). Uchenye ob obespecheny y obyazatelstva [The doctrine of securing obligations]. Moskow: Statut [in Russian].
18. Postanova sudovoyi palaty z gospodarskyx sprav VSU u spravi № 6-190czs14 VSU shhodo stroku predyavlennya pozovu do poruchytelya [The Resolution of the Judicial Chamber for Commercial Affairs of the Supreme Court of Ukraine in the case № 6-190tss14 of the Supreme Court of Ukraine regarding the term of filing a lawsuit against the guarantor]. (n.d.). search. ligazakon.ua. Retrieved from http: www.liga.in.ua/vsu-shhodo-stroku-predyavlennya-pozovu-do-poruchitelya [in Ukrainian].
19. Ukaz Prezydenta Ukrayiny pro dodatkovi zaxody shhodo rozvytku lisovogo gospodarstva, racionalnogo pryrodokorystuvannya ta zberezhennya obyektiv pryrodno-zapovidnogo fondu [The decree of the President of Ukraine "On additional measures for the development of forestry, rational use of nature and conservation of nature reserves"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua /prezidenta-ukrajini-ukazi/ukaz-prezidenta-ukrajini-pro-dodatkovi-zahodi324615.html [in Ukrainian].
20. Ukaz Prezydenta Ukrayiny pro dodatkovi zaxody shhodo zabezpechennya reform iz decentralizaciyi vlady [The decree of the President of Ukraine «On additional measures to ensure reforms to decentralize power»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: www. zakon.rada.gov.ua/laws/show/412/2018 [in Ukrainian].
21. Zakon Ukrayiny "Pro Osnovni zasady (strategiyu) derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku" [The Law of "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2020"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-14 [in Ukrainian].
22. Zakon Ukrayiny "Pro pryrodno-zapovidnyj fond Ukrayiny" [The Law of Ukraine "On the Nature Reserve Fund of Ukraine"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 [in Ukrainian].
23. Latyncev, A.V. (2002). Obespechenye yspolnenyya dogovornyx obyazatelstv [The ensuring the fulfillment of contractual obligations]. Moskow:Leks-Knyga [in Russian].
24. Lyst derzhavnogo komitetu z pytan regulyatornoyi polityky pro vidnesennya poruky do finansovyx poslug [The letter of the State Committee for Regulatory Policy on the assignment of a guarantee to financial services]. (n.d.). dtkt.com.ua Retrieved from https://dtkt.com.ua/documents/ukr/2002/41/41nov16.html [in Ukrainian].
25. Zakon Ukrayiny « Pro finansovi poslugy ta derzhavne regulyuvannya rynkiv finansovyx poslug» [The Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 [in Ukrainian].
26. Rozporyadzhennya Derzhavnoyi komisiyi z regulyuvannya rynkiv finansovyx poslug Ukrayiny «Pro mozhlyvist nadannya yurydychnymy osobamy - subyektamy gospodaryuvannya, yaki za svoyim pravovym statusom ne ye finansovymy ustanovamy, finansovyx poslug z nadannya koshtiv u pozyku ta nadannya poruchytelstv [The order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine "On the possibility of providing legal entities - business entities, which by their legal status are not financial institutions, financial services for the provision of loans and guarantees]. (n.d.). search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link /RE12351.html [in Ukrainian].
27. Oglyadovyj lyst Vyshhogo arbitrazhnogo sudu Ukrayiny «Pro praktyku vyrishennya okremyx sporiv, povyazanyx iz zabezpechennyam vykonannya zobovyazan (za materialamy sudovoyi kolegiyi Vyshhogo arbitrazhnogo sudu Ukrayiny po pereglyadu rishen, uxval, postanov) [The review letter of the Supreme Arbitration Court of Ukraine "On the practice of resolving certain disputes related to ensuring the fulfillment of obligations (according to the judicial board of the Supreme Arbitration Court of Ukraine for review of decisions, rulings, resolutions)]. (n.d.). search.ligazakon.ua. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD01034.html [in Ukrainian].
Published
2020-09-20
How to Cite
NIKOLAYCHUK, T. (2020). VOUCHING ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATURE RESERVE FUND: MAIN THEORETICAL ASPECTS. Economic Innovations, 22(3(76), 87-97. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.3(76).87-97