INSTITUTIONAL ECOSYSTEM AS A NEW PARADIGM OF NATURE MANAGEMENT DEVELOPMENT


Keywords: Institutional ecosystem, green economy, Institutional players, neo-institutional economy, institutional dominant, institutional replication.

Abstract

Topicality. The non-institutional methodology of environmental management based on the formation of the “institutional ecosystem” has been considered and scientifically substantiated. The scientific categories that provide its methodological integrity are substantiated: “institutional dominants”, “replicates”, “institutional players”, decomposition of these concepts within the framework of modern economic-ecological and neo-institutional theory, its connection in the context of the formation the national institutional model of eco-management. A number of institutional innovations (replicates) have also been proposed, in particular the requirements for updating Annex XXX to the EU - UA Association Agreement in the context of the development of the national eco-management system.
Aim and tasks. The aim of the article is to discuss the challenge to institutional development for institutional ecosystem as a new paradigm of nature management development.
Research results. Institutional ecosystem - a dynamic, balanced, sustainable, self-replicating, regulated system that is "comfortable" for the entities of institutional relationships that transact with each other, is also a source of institutional ecosystem formation (role of the entity), involved in its formation , development, regulation (through the formation of institutional discourse), consumption (through the use of part of the institutional environment under its influence) and acting on principles: Institutional prediction based on the transformation of institutional dominance; -Replication (timely exit from the "comfort zone" for institutional transformations and system fertility at different hierarchical levels; Incubation - ensuring the completeness of the institutional cycle. There is an institutional ecosystem equilibrium balance between institutional rules (dominant), conditions (subdominants). However, this situation is short-lived: In the current context, institutional dominance is changing rapidly. And the institutional ecosystem has to “adjust” internal institutional conditions (subdominants) in order to obtain a state of equilibrium (institutional homeostasis).
Conclusion. 1. The ecosystem, as a scientific category used in economics, is primarily characterized by internal dynamics and development under the influence of internal and external factors. 2. The ecosystem is seen as a network consisting of elements, some of which are the largest and define ecosystem health; it is defined by the relevant dominant. 3. Cooperative and mutual aid processes play an important role in the functioning of ecosystems, regardless of the status and capabilities of their participants. This approach is completely in line with the basic tenet of the non-institutional economy on the support and role of "weak links".

Author Biographies

O. RUBEL

Doctor of Economic science, Senior researcher,

Іnstitute of market Problems and economic-ecological researches of NAS Ukraine

А. AGHAYEV

Postgraduate Student

Odesa State Environmental University

Lvivska str., 15, Odesa, 65015, Ukraine

MOFTAH А. KALED A ASALAM

Postgraduate Student

Odesa State Environmental University

Lvivska str., 15, Odesa, 65015, Ukraine

A.A. ZHIKHAREVA

Postgraduate Student

Institute of Market Problems and economic-ecological researches of NAS Ukraine

Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odesa, Ukraine

N. REZNICHENKO

Postgraduate Student

Institute of Market Problems and economic-ecological researches of NAS Ukraine

Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odesa, Ukraine

References

1. Ukraiina ta Uhoda pro asotsiatsiiu monitorynh vykonannia z 1 hrudnia 2016 roku do 1 lystopada 2017 roku [Ukraine and the Association Agreement on Monitoring Performance from December 1, 2016 to November 1 2017]. HO “Ukrayinskyi tsentr yevropeyskoii polityky”. Kyiv, 2017. 216 s.
2. Zvit pro vykonannia uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeyskym Soiuzom u 2018 rotsi [Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2018]. – Uriadovyi ofis koordynatsi yevropeyskoi ta yevroatlantychnoi intehratsiyi, Ofisu Vitse-premyer-ministra z pytan yevropeyskoi ta yevroatlantychno intehratsi Ukrayiny, proektu YES «Association4U», Kyyiv, 2019 43 s.
3. Nort D. (2004). Ekonomicheskaia deyatel'nost' v masshtabe vremeni [Economic activity on a time scale] // Mirovaia ekonomicheskaia mysl'. Skvoz' prizmu vekov - World economic thought. Through the prism of centuries: v 5 t. T. V. Vsemirnoie priznaniie. Lektsii nobelevskikh laureatov. Kniga pervaya.
4. Furubotn E.G., Rikhter R. (2005). Instituty i ekonomicheskaia teoriia: Dostizheniia novoi institutsional'noi ekonomicheskoi teorii [Institutes and economic theory: Achievements of the new institutional economic theory] / Per. s angl. pod red. V. S. Kat'kalo, N. P. Drozdovoy. SPb.: Izdat. dom S.-Peterb. gos. un-ta,. 702 s.
5. Davis L., North D. (1971). Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge. P. 6.
6. Nort D. K. (2005). Ponimaniye protsessa ekonomicheskikh izmeneniy = Understanding the Process of Economic Change [Understanding the process of economic change = Understanding the Process of Economic Change] / Per. s angl.: K. K. Martynov, N. V. Edel'man; nauch. red.: A. V. Smirnov. M.: Izdatel'skiy dom GU-VSHE, 2010. 520 s.Maxwell I. Managing Sustainable Innovation: The Driver for Global Growth. NewYork: Springer, 2009.
7. Rubel O.YE. (2014). Instytutsionalizatsiia ekonomiky pryrodokorystuvannia: monohrafiia [Institutionalization of the environmental economy: monograph]; [pid red. Stepanova V.M.] ; NAN Ukrainy, In-t probl. rynku ta ekon.-ekol. doslidzh. Odesa : IPREED NANU, 526 s.
8. Corsaro D., Ramos C., Henneberg S.C., Naudé P. (2012). The impact of network configurations on value constellations in business markets. The case of an innovation network. Industrial Marketing Management, 41. pp. 54-67.
9. Aktualizatsiia ta dopovnennya dodatkiv ХХХ ta ХХХІ uhody pro asotsiatsiu mizh Ukrainoiu ta YES [Updating and supplementing Annexes XX and XXI of the EU-Ukraine Association Agreement] (dovkillya ta zmina klimatu) (Pozytsiynyy dokument). // Resursno-analitychnyy tsentr “Suspilstvo i dovkillya”, Lviv traven, 2019 18 s.
10. Bilokin V. (2019). Stratehiya vodnoyi polityky Ukrayiny: 2019 novi zavdannia y priorytety dlia derzhavy [Ukraine's Water Policy Strategy - 2019: New Challenges and Priorities for the State] // «ECOBUSINESS. Ekolohiia pidpryyemstva» - «ECOBUSINESS. Enterprise Ecology» № 2, s. 44-56.
11. Natsionalna ekolohichna polityka [National Environmental Policy] / Sait Minpryrody Ukrayiny. URL: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
12. Hashimoto, T. & Nishibe, M. Evolut Inst Econ Rev (2017) 14: 1. URL: https://doi.org/10.1007/s40844-017-0071-8
13. Yelsynskym i Kolumbiyskym universytetamy u spivpratsi z Vsesvitnim ekonomichnym forumom pidhotovleno ta opublikovano rezultaty hlobalnoho doslidzhennia iz suprovodzhuyuchym yoho reytynhom krain svitu za rivnem ekolohichnoyi efektyvnosti [In collaboration with the World Economic Forum, the University of Helsinki and the Columbia Universities prepared and published the results of a global study, with its accompanying ranking of countries in terms of environmental performance]. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
14. 2018 environmental performance index // Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University
15. Center for International Earth Science Information Network, URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
16. Pozytsii Ukrainy v reytynhu ekolohichnoi efektyvnosti u 2018 rotsi [Positions of Ukraine in the ranking of environmental efficiency in 2018] // Hromadska spilka "Ekonomichnyi dyskusiynyi klub" © 2019 URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci
17. Instytutsiynyi mekhanizm staloho rozvytku Ukrainy v umovakh vidkrytoi ekonomiky: monohrafiia [Institutional Mechanism of Sustainable Development of Ukraine in the Open Economy: monograph] / [Za zah. red. dots. Zapukhlyaka V.M.]. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 2011. 248 s.
18. D. Nort. (2010). Institutsional'nyie izmeneniya: ramki analiza [North. Institutional changes: scope of analysis] [Tekst] // Voprosy ekonomiki - Issues of Economics. №3. S. 7-16.
19. Kachala. (2011). M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy; Cherk. derzh tekhnoloh. univer. Cherkasy: CHDTU, 2011. 475 s.
20. Okhorona dovkillia v uhodi pro asotsiatsiiu mizh Ukraiinoyu ta YES [Environmental protection in the EU-Ukraine Association Agreemen]. Dopovid Platformy hromadyanskoho suspilstva Ukrayina-YES. Bryussel, 18 travnia 2017 roku 90 c.
21. Orfeo Fioretos. Historical Institutionalism in International Relations // International Organization, - 2011. Т. 65, № 2, с. 367-399. URL: https://www.jstor.org/stable/23016816
22. Hall P., Taylor R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms // Political Studies.. №44. P. 936-57.
23. Pierson P., Skocpol T. (2002). Historical Institutionalism in Contemporary Political Science in Political Science: The State of the Discipline, Katznelson I., Milner H. (eds). New York: Norton.
24. Shu-Yun Ma Political Science at the Edge of Chaos? The Paradigmatic Implications of Historical Institutionalism // International Political Science Review / Revue internationale de science politique. 2007. №28(1). Р. 57-78.
Published
2019-12-20
How to Cite
RUBEL, O., AGHAYEVА., KALED A ASALAMM. А., ZHIKHAREVA, A., & REZNICHENKO, N. (2019). INSTITUTIONAL ECOSYSTEM AS A NEW PARADIGM OF NATURE MANAGEMENT DEVELOPMENT. Economic Innovations, 21(4(73), 139-149. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.4(73).139-149