NEW FORMS OF EMPLOYMENT IN CONDITIONS OF MODERN LABOR MARKET OF UKRAINE


  • E.M. Breeva
Keywords: new forms of employment, labor market, labor mobility, state support.

Abstract

The article shows the diversity of new forms of employment in modern conditions of management. It is grounded the importance of applying new promising forms in view of increasing labor market flexibility and increasing labor mobility and providing state support for new forms of employment.

Author Biography

E.M. Breeva

Postgraduate student
Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research of the
National Academy Of Sciences Of Ukraine
Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odessa, Ukraine

References

1. Kodeks zakoniv pro praziu Ukrainy [Labor Code of Ukraine]. К.: Prazia – Labor, 2004.
2. Pro zainiatist` naselennia : zakon Ukrainy na 1 sichnia 2013 [On employment of the population : Law of Ukraine January 1, 2013]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
3. Vasilchenko, V.S., Vasylenko, P.M. (2000). Rynok prazi: teoretychni osnovy I derzhavna praktyka [Labor market: theoretical foundations and state practice]. − К.: Institute for the Training of the State Employment Service.
4. Gryshnova, Ye.A., Az`muk, N.A. (2014). Razvitiie chelovecheskoho kapitala I transformatsiia form zaniatosti: vzaimovliianiie I vzaimoobuslovlennost` [The development of human capital and the transformation of forms of employment: mutual influence and interdependence]. Demographiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy. 1(21), 85-96.
5. Yemel`ianenko, L.M. (2015). Formuvannia ta reguliuvannia novitnich form zanniatosti v Ukraini [Formation and regulation of the newest forms of employment in Ukraine]. Ukrains`kyi sozium – Ukrainian society. 1(52), 82-91.
6. Kozar`, T.P. (2005). Suchsni problem derzhavnoho reguliuvannia rynku prazi na regional`nomu rivni v Ukraini [Modern problems of the state regulation of the labor market at the regional level in Ukraine]. Ekonomika i derzhava – Economy and the state. 10, 78-79.
7. Krainiakova, Ye.M., Voinovych, S.O. (2009). Zainiatistʹ ta formy pratsevlashtuvannia v umovakh suchasnoii ekonomichnoii kryzy – Employment and employment patterns in the context of the current economic crisis. Regional economy – Rehionalʹna ekonomika. 4, 10-13.
8. Lyudsʹkyi rozvytok v Ukraiini: innovatsi`nyi vymir [Human development in Ukraine: innovative dimension] (2008) : collective monograph. – NAS of Ukraine; Institute of Demography and Social Studies. − К. : Ін Institute of Demography and Social Studies.
9. Motorna, I.I. (2013). Kontseptualʹni pidkhody do rehuliuvannia sotsialʹno-trudovykh vidnosyn v umovakh dystantsiinoii zayniatosti. – Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ. Zbirnyk naukovykh pratsʹ ODEU − Bulletin of socio-economic research. Collection of scientific works of ODEU. 32, 283-287.
10. Stefonyshyn, O.V. (2007). Development of the Ukrainian labor market as a prerequisite for the realization of human intellectual potential – Rozvytok ukrayinsʹkoho rynku pratsi yak peredumova realizatsii lyudsʹkoho intelektualʹnoho potentsialu. Rehionalʹna ekonomika – Regional economy. 2, 43-50.
11. Tokars`kyi, T.L. (2007). Yevropeysʹka modelʹ "Derzhavy dobrobutu": teoriia ta praktyka [The European Model of "Welfare States": Theory and Practice]. Zhurnal yevropeysʹkoii ekonomiky – Journal of the European Economy. 4, 351-362.
12. Tsizhma, Yu. I. (2013). Kontseptsiia fleksik'yuriti ta nestandartni formy zainiatosti: vyklyky sʹohodennia [The concept of flexicurity and non-standard forms of employment: the challenges of the present]. Biznes Inform – Business Inform. 7, 197 - 202.
Published
2017-07-07
How to Cite
Breeva, E. (2017). NEW FORMS OF EMPLOYMENT IN CONDITIONS OF MODERN LABOR MARKET OF UKRAINE. Economic Innovations, 19(2(64), 37-40. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).37-40