MECHANISMS OF ECOLOGIZATION OF LAND USE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF SOCIO-ECOLOGICAL PRIORITIES OF THE "GREEN ECONOMY"


Keywords: green economy, land use, ecologization, organizational and economic mechanism, incentives, ecologically clean lands, green inclusive development.

Abstract

Topicality. In the context of the worsening of environmental and food problem, the issue of implementation of environmentalization of land use on the basis of the priorities of the "green growth" of Ukraine through the creation and enlargement of ecologically clean lands as a component of the natural resource potential of the country becomes relevant.
Aim and tasks. The purpose of the study is to develop organizational and economic mechanisms for stimulating and implementing the process of land use ecologization on the basis of the priorities of the "green growth" of Ukraine.
Research results. The preconditions, motives and peculiarities of organizational and economic mechanisms of stimulation for implementation of the process of forming ecologically clean lands on the basis of the priorities of "green growth" of Ukraine are presented. The provisions and presented solutions of existing gaps in the legal basis of domestic legislation are analyzed. The institutional and functional support of the authorities on the formation of ecologically clean lands was investigated, new functions of the authorities in the context of their powers were proposed. The mechanism of interaction between stakeholders in the field of the formation of environmentally clean lands in the conditions of decentralization is developed. The principles of stimulating the development of ecologically clean territories have been developed. The author's definition of the mechanism of "green inclusive" development of ecologically clean territories is given, the goal, tasks at all levels, the necessary measures and effects from the implementation are defined.
Conclusion. The main purpose of the current stage of land reform is to strengthen the stimulating and regulatory function of the economic mechanism of agrarian land use, the main components of which are rental relations, economic evaluation of land, land payment, increase of its efficiency and transition to an ecologically oriented model of land use. The new land use model needs to take into account the integral potential of the territory, conservation, rational use and reproduction of all resources in the corresponding area. Particular attention is required to develop an organizational and economic mechanism in the interaction of stakeholders in the field of the formation of ecoogically clean lands in the context of the features and priorities of "green inclusive growth" of the Ukrainian economy. The greatest effectiveness and flexibility of environmental regulation is achieved by using multiple mechanisms as an integrated system.

Author Biographies

N.M. ANDRYEYEVA

Dr.Sc. (Economics), Chief Scientist
Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research of the
National Academy Of Sciences Of Ukraine
Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odesa, Ukraine

H.O. TIUTIUNNYK

PhD in economics, Junior Researcher,
Department of Economic Regulation of Nature Management
Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research NAS of Ukraine
Frantsuzkyi boulevard, 29, Odesa, Ukraine, 65044

References

1. Hurwicz, L. (1996). Institutions as families of game forms. The Japanese Economic Review, 47(1): 113-132.
2. Hrishnova, O.A.&Vasylyk, O.V. (2008) Orhanizatsiyno-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia intelektualizatsiieiu trudovoi diyalnosti [Organizational-economic mechanism of intellectualization management of work] / Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika – Bulletin of the Precarpathian University. Economy. Vyp. 6.
3. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 №2768-III / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 25.01.2002. 2002 r – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine of 25.01.2002. No. 3. stattia 27.
4. Kolodiychuk I.I. (2010) Kontseptualni zasady modernizatsiyi rynkovykh mekhanizmiv u sferi zemlekorystuvannya v Ukrayini [Conceptual Principles of Modernization of Market Mechanisms in Land Use in Ukraine] / Rehionalna ekonomika – Regional economy. No. 3. S.148-155
5. Kupinets, L.Ye. (2010) Ekologizatsiya prodovolstvennogo kompleksa: teoriia, metodologiia, mekhanizmy [Ecologization of the food complex: theory, methodology, mechanisms] Odessa: IPREEI NAN Ukrainy. S.481-493. 712 s.
6. Lavruk, O.V.&Lavruk, V.V. (2015) Motyvatsiynyi mekhanizm u rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv: monohrafiya [Motivational mechanism in the development of agrarian enterprises: monograph]. Kamianets-Podilskyi: PP «Medobory 2006». 264 s.
7. Mishenin, YE.V., Dutchenko, O.M., Yarova, I.YE. (2015) Stale zemlekorystuvannia u konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky: natsionalni ta hlobalni aspekty [Sustainable land use in the context of food security: national and global aspects] / Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu - Bulletin of Sumy National Agrarian University. Seriia : Ekonomika i menedzhment. Vyp. 4. S. 8-14.
8. Mochernyi, S.V., Larina, YA.S., Ustenko, O.A. & Yurii, S.I. (2005) Ekonomichnyi entsyklopedychnyy slovnyk [An economic encyclopedic dictionary]: u 2 tomakh. Lviv. : Svit, 2005. T. 1. 616 s.
9. Palamarchuk, O.M. Sutnist ta formuvannia orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [The essence and formation of organizational and economic mechanism for managing the competitiveness of the enterprise] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sutnist-ta-formuvannya-organizatsiyno-ekonomichnogo-mehanizmu-upravlinnya-konkurentospromozhnistyu-pidpriemstva.pdf.
10. Polozhennia pro derzhavnu ustanovu “Instytut okhorony gruntiv Ukrainy” [Provisions on the state institution "Institute of Soil Protection of Ukraine"]. URL: http://www.iogu.gov.ua/pro-du-derzhgruntohorona/polozhennya/polozhennya-pro-derzhavnu-ustanovu-instytut-ohorony-gruntiv-ukrajiny/
11. Pro zatverdzhennya Holovnoho upravlinnia Derzhheokadastru v oblasti Odeskoi oblasnoi derzhanoi administratsii [About the approval of the Main Directorate of the State Geocodistry in the area of the Odessa Regional State Administration]: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1391-16#n15
12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Departament ekolohii ta pryrodnykh resursiv Odeskoi oblasnoi derzhanoi administratsii: Rozporyadzhennia Odeskoi derzhavnoi administratsii [On Approval of the Regulation on the Department of Ecology and Natural Resources of the Odessa Oblast State Administration: The Ordinance of the Odessa State Administration] No. 110/А-2017 від 17.02.2017. URL: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal/polozhennya_2017.pdf
13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Departament ekonomichnoi polityky ta stratehichnoho planuvannia Odeskoi oblasnoi derzhanoi administratsii [On Approval of the Regulation on the Department of Economic Policy and Strategic Planning of the Odessa Oblast State Administration]. URL: https://oda.odessa.gov.ua/53/52281/78913/78920/polozhennia_pro_departa ment_ekonomichnoi_polityky_ta_stratehichnoho_planuvannia_odeskoi_oblas noi_derzhavnoi_administratsii_85_a-2017.pdf
14. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Departament finansiv Odeskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [On Approval of the Regulation on the Department of Finance of the Odessa Regional State Administration]. URL: http://gfu.odessa.gov.ua/normativn-dokumenti/gfu-normativno-pravov-zasadi-dyalnost/polozhennya-pro-odeske-golovne-fnansove-upravlnnya-oblasno/
15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro upravlinnia ahrarnoyi polityky Odeskoi oblasnoi derzhanoi administratsii: Rozporyadzhennia Odeskoi derzhavnoi administratsii [About the approval of the Regulation on the management of agrarian policy of the Odessa regional state administration: Order of the Odessa State Administration] No. 83/A-2017 vid 08.02.2017. URL: https://oda.odessa.gov.ua/53/52281/78913/78933/polozhennia_pro_upravlin nia_ap_na_sait.pdf
16. Pro mistseve samovryaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy [On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine] vid 21.05.1997 № 280/97-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine vid 25.06.1997. 1997 r. № 24. stattya 170
17. Pro mistsevi derzhavni administratsii [About local state administrations] : Zakon № 20-21 vid 01.01.2018 / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine vid 28.05.1999 1999 r. № 20. stattia 190
18. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsiliovoi prohramy rozvytku zemelnykh vidnosyn v Ukraini na period do 2020 roku [On Approving the Concept of the State Target Program for Land Relations Development in Ukraine for the Period up to 2020]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy, Kontseptsia vid 17.06.2009 № 743-r / Ofitsiynyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine vid 17.07.2009. 2009 r. № 51. stor. 165. stattia 1760. kod akta 47150/2009.
19. Tretyak, O.M. (2002) Istoriia zemelnykh vidnosyn y zemleustroiu v Ukraini: Navchalnyi posibnyk. K.: Ahrarna nauka. 280 s.
20. Cherechon O.I.&Dudych H.M. (2014) Ekonomiko-pravovi mekhanizmy stymulIuvannia ratsionalnoho vykorystannia ta okhorony zemel / Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK. № 21(2). S. 156-161.
Published
2019-06-20
How to Cite
ANDRYEYEVA, N., & TIUTIUNNYK, H. (2019). MECHANISMS OF ECOLOGIZATION OF LAND USE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF SOCIO-ECOLOGICAL PRIORITIES OF THE "GREEN ECONOMY". Economic Innovations, 21(2(71), 19-33. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.2(71).19-33