FACTORS INFLUENCING ON UKRAINIAN LABOR`S MIGRATION WITHIN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION


  • N.O. Advokatova
Keywords: migration of labor force, labor resources, migration processes.

Abstract

The article presents factors influencing on the Ukrainian labor`s migration within conditions of European integration. We denoted the impact factors on migration processes in Ukraine within conditions of European integration. This analysis allows to work out measures for improving migration policy, and as a result – economical growth of the country. We defined the causes and effects. We traced the Ukrainian migration flows into the international economy.
The impact factors of Ukrainian labor migration abroad within conditions of European integration in the current political and economic situation are the demographic situation, the unemployment rate, the rate of wages, migration policy, the political situation in Ukraine and in the world as well. We established the impact direction of each factor on the dynamics for the number of working migrators. So, in particular, the reduction and ageing of the population in the EU countries; the presence of hidden unemployment in Ukraine; the problems of youth employment after graduation; the excess of the EU countries’ wages in 3-5 times over Ukraine`s wages; the absence of specific activity in Ukraine aimed at repatriation of Ukrainians, and, on the contrary, the presence of such activity in foreign countries; political instability in Ukraine are all factors that contribute increasing of Ukrainian migrants’ number to the EU.

Author Biography

N.O. Advokatova

PhD in Economics sciences,
Associate Professor of external economic activity
Kherson National Technical University
Beryslav highway 24, Kherson, Ukraine

References

1. Dok. OON A/CN.4/SER.A/1993/Add.1 // Ezhehodnyk komyssyy mezhdunarodnoho prava. – T. 2. New-York; Zheneva: OON, 1993, no. 32, pp. 254–259.
2. Bezzub I. Ukrainske zarobitchanstvo: stari problemy ta novi vyklyky [Ukrainian labor: old problems and new challenges], Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1735:ukrajinske-zarobitchanstvo-stari-problemi-ta-novi-ikliki&catid=8&Itemid=350 [in Ukrainian].
3. Kapitan, V. (2012). Trudova mihratsiia yak aspekt problemy zainiatosti v Ukraini [Labor migration as an aspect of employment in Ukraine], Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, no. 32, pp. 474-481. [in Ukrainian].
4. Yevropeiska konventsiia pro pravovyi status trudiashchykh-mihrantiv: ratyfikovana z zasterezhenniam Zakonom no. 755-V (755-16) [European Convention on the Legal Status of Migrant Workers: ratified with a reservation by the law no. 755-V (755-16)] (accessed (12.03.2017), Retrieved from: http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/workers-and-members-of-their-families.html. [in Ukrainian].
5. Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy «Mihratsiinyi rukh naselennia» [State Statistics Service of Ukraine "Migration movement of the population"], Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
6. Astakhova, O.V. (2012). Trudova mihratsiia ta yii sotsialno - ekonomichni naslidky [Labor migration and its socio-economic implications]. Retrieved from:http://ndl-sd.ipk-dszu.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/12/Trudova-mihratsiia.pdf [in Ukrainian].
7. Bilokudria, A. V. (2013). Problemy zainiatosti ta vidtvorennia robochoi syly v Ukraini [Problems of employment and reproduction of labor force in Ukraine ], Upravlinnia rozvytkom, 14 (154), 42-45. [in Ukrainian].
8. Ohliad pryvatnykh hroshovykh perekaziv v Ukrainu, shcho vidobrazhaiutsia v statystytsi platizhnoho balansu [Overview of private money transfers to Ukraine, reflected in the balance of payments statistics], National Bank of Ukraine, Retrieved from: http:www.bank.gov.ua/Publication/econom/Balans/Ogl_grosh_perekaz.pdf [in Ukrainian].
9. Malynovska, O. A. (2013). Polityka susidnikh krain shchodo spivvitchyznykiv yak instrument popovnennia liudskykh resursiv: vyklyky ta uroky dlia Ukrainy [The policy of neighboring countries on compatriots as a tool for replenishing human resources: challenges and lessons for Ukraine], Stratehichni priorytety, no.3(28), pp.138 -146. [in Ukrainian].
10. Hnatiuk, T. O. (2011). Dobrovilna zvorotna mihratsiia: dosvid krain YeS ta perspektyvy Ukrainy [Voluntary return migration: experience of EU countries and Ukraine's prospects], Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser: Politolohiia, 163, pp. 22-25. [in Ukrainian].
11. Proekt uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamy-chlenamy [Draft Association Agreement between Ukraine and the European Union and its member states], Retrieved from: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219 [in Ukrainian].
12. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Mihratsiina statystyka v Ukraini ta shliakhy yii udoskonalennia. Analitychna zapyska. [Migration statistics in Ukraine and ways to improve it. Analytical note.], Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1694/ [in Ukrainian].
13. Chekhovych, S. B. (2001). Yurydychni aspekty mihratsiinykh protsesiv v Ukraini [Legal aspects of migration processes in Ukraine], Kiev. [in Ukrainian].
14. Chumak, V. (2010). Zavdannia i vyklyky mihratsiinoi polityky Ukrainy [Challenges and Challenges of Ukraine's Migration Policy], Reformy u mihratsiinii sferi: ukrainski potreby ta polskyi dosvid, Kiev: In-t Yevro-Atlant spivrobitnictva, P. 40. [in Ukrainian].
Published
2017-07-07
How to Cite
Advokatova, N. (2017). FACTORS INFLUENCING ON UKRAINIAN LABOR`S MIGRATION WITHIN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION. Economic Innovations, 19(2(64), 12-18. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).12-18