STATE IN STABILIZATION OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN NON-SAVING TERRITORIES


Keywords: sustainable development, region, economic freedom, property, rule of law, democracy, institutional environment.

Abstract

Topicality. The urgency of the problem of state incentives for the sustainable development of regions on the basis of economic freedom, property, rule of law and democracy is increasing in today's conditions of strengthening the role of such factors as globalization, competitiveness and innovation in the world.
Aim and tasks. The purpose of the article is to study theoretical, methodological and practical recommendations, which should justify the tools for improving the state incentives for the sustainable development of regions in Ukraine and Poland, taking into account the experience gained from the European Union countries.
Research results. Research and practice show that the development and rates of economic growth in the country depend on the efficiency of public institutions. They are one of the most important variables that explain the differences in the rates of economic growth in the groups of developing and transforming countries. It was found that the decentralization of state functions means that it delegates its powers to the structures it establishes, one of which is a region with, inter alia, administrative rights. Therefore, the article provides a comparative analysis of the legal conditions for the sustainable development of the regions in the EU, Poland and Ukraine. It should be noted that both the basis for smart development and inclusive development are important, however, this study focuses on the components of sustainable development, and, therefore, the stimulation of an economy that effectively uses resources, while being environmentally friendly and more competitive.
Conclusions. It was found that in all the analyzed countries, the planning documents on the regional level take into account the basic principles of the arrangement, development and land use taking into account historical, economic, ecological, demographic, ethnic and cultural features of the region. Prospects for future research in the field of state incentives for sustainable development of regions are related to the effective structure of the formation of the institutional environment of the state.

Author Biographies

KJIMIZ PEJUNK

doctor habilitated economics, professor
State University of Economics in Poznan
Poznan, Poland

OLEKSII KVILINSKIY

Dr.Sc. (Economics)
Institute for the Development of International Cooperation
Poznan, Poland

References

1. Amosha, O., Kharazishvili, Y., Liashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2016). Economic security of sustainable development of the regions (based on the example of the Donetsk region). Gospodarka niskoemisyjna i jej wpіywa na rozwуj wojewуdztwa wielkopolskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 19-34.
2. Dahl, R. (2000). O demokracji. Krakуw [in Polish].
3. Domaсska-Sienkiewicz, A. (2014). Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju euroregionu Bug do 2020. Cheіm [in Polish].
4. Domaсski, B. (2001). Kapitaі zagraniczny w przemyњle Polski. Prawidіowoњci rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Krakуw [in Polish].
5. Dџwigoі, H. (2008). Problemy zarz№dzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Czynniki ksztaіtuj№ce elementy systemu zarz№dzania wspуіczesn№ organizacj№, 158, рp. 57-69 [in Polish].
6. Dџwigoі-Barosz, M. (2014). Role liderуw biznesu wspуіczesnych przedsiкbiorstw. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz№dzanie/Politechnika Њl№ska, 70, р. 105-118 [in Polish].
7. Dџwigoі-Barosz, M. (2015). Rola inteligencji emocjonalnej lidera biznesu. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz№dzanie/Politechnika Њl№ska, 83, рp. 143-152 [in Polish].
8. Dџwigoі-Barosz, M. (2016). Wpіyw kobiet na biznes. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz№dzanie/Politechnika Њl№ska, 93, рp. 129-140 [in Polish].
9. Dџwigoі–Barosz, M. (2017). Enhancement of emotional intelligence-related competencies of successors in family businesses. Economic Herald of the Donbas, 4 (50), рp. 172-177 [in English].
10. Dџwigoі-Barosz, M. (2017). Significance of succession competencies in the management of Silesian family business in the sector of small and medium enterprises. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Negotia, 62 (2), рp. 35-50 [in Polish].
11. Fajferek, A. (1966). Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej. Warszawa [in Polish].
12. Hayek, F.A. (2003). Droga do zniewolenia. Krakуw [in Polish].
13. Honorй, A. M., Ownership (1961). [w:] A. G. Guest (ed.). Oxford Essays in Jurisprudence. Oxford. [in English].
14. Ivanov, S., Liashenko, V., Kamiсska, B., & Kvilinskyi, O. (2017). A concept of modernization evaluation. European Cooperation, 12(19), рp. 86-101. [in English].
15. Kauffman, D., Kraay, A., Zoido, P. (1999). Lobaton, Gouverance Matters. The Word Bank Development Research Group. Macroeconomics and Growth and Word Bank Institute. Washington. [in English].
16. Kharazishvili, Y., Lyashenko, V., Zaloznova, Y., & Kvilinskyi, O. (2016). Impact of infrastructure component on socioeconomic approach to modernization of the region. European Cooperation, 8(15), рp. 108-119 [in Ukrainian].
17. Kvilinskyi, O., Mieshkov, A., & Bondaryeva, I. (2017). Investigation of the social factors of development of society in the territories with transforming environment. Research Papers in Economics and Finance, 2(2), р. 13-19. [in English].
18. Laiko, O., & Kwiliсski, A. (2017). Tools for the improving of investment climate in territorial communities: challenges and perspectives for Ukrainian economy. Economics. Ecology. Socium, 1(1), рp. 93-103. [in English].
19. Landes, D. (2005). Bogactwo i nкdza narodуw. Warszawa [in Polish].
20. Lyashenko, V., Osadcha, N., Galyasovskaya, O., & Knyshek, O. (2017). Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian exports. Economic Annals-XXI, 166(7-8), рp. 20-25. [in English].
21. Lyashenko, V., Tolmachova, A., & Kvilinskyi, O. (2016). Paсstwowa polityka rozwoju przedsiкbiorczoњci w kontekњcie stabilnoњci spoіecz-noekonomicznej (na przykіadzie Ukrainy). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Gуrze, 4, р. 155-164 [in Polish].
22. Miњkiewicz, R. (2017). Knowledge in the process of enterprise acquisition. Progress in Economic Sciences, 4, рp. 415-432. [in English].
23. Miskiewicz, R. (2017). Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects. Economic Herald of the Donbas, 4 (50), рp. 147-153. [in English].
24. Miњkiewicz, R. (2017). Organisational structure in the process of integration on the example of iron and steel industry enterprises in Poland. Difin. [in English].
25. Miskiewicz, R. (2017). Organisational structure in the progress of integration. University Library of Munich, Germany. [in English].
26. Miњkiewicz, R. (2017). Piony scalone a struktury organizacyjne wybranych przedsiкbiorstw hutniczych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz№dzanie/Politechnika Њl№ska, 108, рop. 285-296 [in Polish].
27. Miњkiewicz, R. (2017). Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejкж przedsiкbiorstw w branїy hutniczej. Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].
28. Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjaі rozwojowy a aktywnoњж inwestycyjna wojewуdztw i podregionуw Polski. Olsztyn [in Polish].
29. North, D.C. (1981). A neoclassical theory of the state [w] Structure and change in economic history. New-York-London [in English].
30. Obrкbalski, M. (2002). Rozwуj regionalny, identyfikacja, pomiar i ocena. /w/ E. Sobczak (red) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Wrocіaw [in Polish].
31. Paj№k, K. (2011). Samorz№d terytorialny i jego wewnкtrzna transformacja. Toruс [in Polish].
32. Paj№k, K., Dahlke, P., & Kvilinskyi, O. (2016). Determinanty rozwoju regionalnego–wspуіczesne odniesienie. Roczniki Ekonomicze Kujawsko-Pomorskiej Szkoіy Wyїszej Bydgoszczy, 9, рp. 109-122 [in Polish].
33. Paj№k, K., Kamiсska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(21), рp. 204-217. [in English].
34. Paj№k, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miњkiewicz, R. (2017). Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Ekonomia i Њrodowisko, 2(61), рp. 122-138 [in Polish].
35. Pi№tek, D., Szarzec, K. (2008). Czy paсstwo sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4 [in Polish].
36. Rodrik, D. (2003). Growth strategies, Working Paper nr 0317[in English].
37. Strategia Goeteborska (Komunikat Komisji Zrуwnowaїona Europa dla Lepszego Њwiata: Strategia Zrуwnowaїonego Rozwoju Unii Europejskiej – Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Goetenburgu), Bruksela 2001 [in Polish].
38. Strategia Lizboсska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Spoіecznych Komitetu Integracji Europejskiej, Gdaсsk 2000 [in Polish].
39. Schumpeter J.A. (1964). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw Hill, New York. [in English].
40. Uchwaіa nr 8 Rady Ministrуw z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjкcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektyw№ do 2030 r.) [in Polish].
41. Waсkowicz, W. (2011). Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref spoіecznie wykluczonych. Krakуw [in Polish].
42. Williamson, J. (1990). Whot Washington Means by Policy Reform. Washington. [in English].
43. Wojtyna, A. (2009). O badaniach nad gіуwnymi przyczynami wzrostu gospodarczego. [w] R. Rapacki (red. naukowy) Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja. Warszawa [in Polish].
44. Woџniak, M. (2011). Zrуwnowaїony rozwуj jako strategia definiuj№ca nowoczesne gospodarowanie przestrzeni№ w Polsce (aspekty prawne). Ekonomia i Prawo, T.VII. [in Polish].
45. Yakubovskiy, M., Liashenko, V., Kamiсska, B., & Kvilinskyi, O. (2017). Economy modernization of industrial regions (based on the example of Ukraine). Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European experience, Warsaw, Consilium Sp. z o.o., рp. 12-29. [in English].
46. Zakrzewska-Pуіtorak, A. (red.), (2016). Planowanie przestrzenne w Europie. Wrocіaw [in Polish].
47. Zieliсska-Gікbocka, A. (2008). Lokalizacja przemysіu a konkurencyjnoњж polskich regionуw w kontekњcie integracji europejskiej. Gdaсsk [in Polish].
48. Ziobrowski, Z. (2007). Gospodarowanie przestrzeni№ w Polsce w њwietle spуjnoњci z UE – uwarunkowania, kierunki zmian, Problemy Rozwoju Miast nr 4/1-2 [in Polish].
49. Retrieved from:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.
50. Retrieved from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraina.png.
51. Retrieved from: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image: Wojewodztwa.jpg.
Published
2018-06-20
How to Cite
PEJUNK, K., & KVILINSKIY, O. (2018). STATE IN STABILIZATION OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN NON-SAVING TERRITORIES. Economic Innovations, 20(2(67), 58-68. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.2(67).58-68