MARKETING COMMUNICATION INSTRUMENTS OF THE UKRAINIAN WINE INDUSTRY ENTERPRISES


  • N.E. Fedorova
Keywords: agricultural marketing, marketing communications, marketing instruments, wine industry.

Abstract

The article is dedicated to the aspects of wine marketing in Ukraine. The peculiarities of marketing activity of the wine industry enterprises are determined. The list of the most used marketing communication tools of domestic companies is studied. The necessity of investigation of the possibilities of using non-standard means of promotion in the practice of Ukrainian wine-makers is emphasized.

Author Biography

N.E. Fedorova

PhD student
assistant lecturer
Kherson national technical university
Beryslavske road, 24, Kherson, Ukraine

References

1. Belous, I.V. (2015). Stratehiia rozvytku vynohradarstva i vynorobstva Ukrainy ta peredumovy vykhodu yikh produktsii na svitovyi rynok: monohrafiia [Strategy of development of viticulture and winemaking of Ukraine and the preconditions for their output to the world market: monograph]. Odesa: NNTs «IViV im.V.Ie. Tairova». [in Ukrainian].
2. Kucherenko, V.M. (2015). Formuvannia intehrovanoi orhanizatsiinoi struktury marketynhovoi diialnosti vynohradno-vynorobnoi haluzi [Formation of the integrated organizational structure of the marketing activity of the vine-wineries industry]. Naukovi pratsi NUKhT. - Scientific works of NUKhT, Vol.21, 5, 68-75. [in Ukrainian].
3. Kotler, Ph. Keller, K.L. (2012). Marketing Management, 14th ed. Prentice Hall, Inc. [in English].
4. Doyl, P. Marketing, orientirovannyiy na stoimost [Marketing oriented on price]. StPb: Piter. [in Russian].
5. Lamben, Zh-Zh. (1996). Strategic marketing, European prospect. F.P. Taracenko (Ed.). StPb: Nayka.
6. Bagiev, G.L. (2010). Marketynh [Marketing]. Moscow: ZAO Izdatelstvo Ekonomika. [in Russian].
7. Krylov, I.V. (1998). Marketing. Sotsiologiya marketingovyih kommunikatsiy: ucheb. posob. [Marketing. Sociology of marketing communications: a tutorial]. Moscow: Center. [in Russian].
8. Bernet, J., Moriarti, S. (2001). Marketing communications: integrated approach. S.G. Bozhyk (Ed.). StPb: Piter.
9. Moroz, L.A. Problemy vykorystannya nestandartnykh metodiv marketyngovykh komunikacij [Problems of non-standard methods in marketing communications]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2010_690/20.pdf. [in Ukrainian].
10. Prymak, T.O. (2004). Marketynh: navchalnij posibnuk [Marketing: tutorial]. Kiev: MAYP. [in Ukrainian].
11. Ponomareva, A.M. (2008). Kommunikatsionnyiy marketing: ponyatie, kontseptsiya, mesto v sisteme marketing-miks [Communication marketing: concept, concept, place in the marketing mix system]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. – Russian Entrepreneurship. 6-2 (113), 122-126. Retrieved from: http://bgscience.ru/lib/3073/ [in Russian].
12. De Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den Bergh, J. (2010). Pearson Education Limited. [in English].
13. Pavlenko, A.F., Reshetnikova, I.L., Voichak, A.V. (2008) Marketynh: pidruchnyk [Marketing: textbook]. Kiev: KNEY. [in Ukrainian].
14. Stetsenko, V.V. (2013). Sotsialno-ekonomichna sutnist marketynhovykh komunikatsii pidpryiemstv [Socio-economic essence of marketing communications of enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. - Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 43, 213-217. [in Ukrainian].
15. Slovnyk amerykanskoi marketynhovoi asotsiatsii [Dictionary of American Marketing Association]. Retrieved from: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx. [in English].
16. Vakaliuk, A., Lazebnyk, M. (2009). Obsiah reklamno-komunikatsiinoho rynku Ukrainy v 2009 rotsi i prohnoz na 2010 rik. Ekspertna otsinka Vseukrainskoi reklamnoi koalitsii [Volume of the advertising and communication market of Ukraine in 2009 and the forecast for 2010. Expert evaluation of the All-Ukrainian Advertising Coalition]. Retrieved from: http://www.itk.org.ua/ua/press/item/id/398. [in Ukrainian].
17. Kotler, Ph. (2006). Marketing management. Prentice Hall, Inc. [in English].
18. Lytovchenko, I.L. (2008). Metodolohichni aspekty Internet-marketynhu: Monohrafiia [Methodological aspects of Internet marketing: Monograph]. Kiev: Naukova dumka. [in Ukrainian].
19. Shekhaitli, K.M. (2013). Vykorystannia novitnikh tekhnolohii marketynhovykh komunikatsii ta yikh adaptatsiia do umov vitchyznianoho rynku [Use of the latest technologies of marketing communications and their adaptation to the conditions of the domestic market]. Visnyk KNUTD. – Bulletin of KNUTD, 2, 188-193. [in Ukrainian].
20. Everything to know about word of mouth marketing. Retrieved from: http://www.wommapedia.org/ [in English].
Published
2017-07-07
How to Cite
Fedorova, N. (2017). MARKETING COMMUNICATION INSTRUMENTS OF THE UKRAINIAN WINE INDUSTRY ENTERPRISES. Economic Innovations, 19(2(64), 303-309. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).303-309