FEATURES OF STATE REGULATION OF INVESTMENTS IN RECREATIONAL AND TOURIST NATURAL RESOURCES


  • S.I. Rassadnikova
Keywords: recreational and tourist nature use, natural recreational and tourist resources, regulation, conceptual foundations of state regulation, state regulation of investments, sustainable development

Abstract

The article analyzes and presents the problems of the issues and features of state regulation of investments in the recreational and tourist nature of the seaside regions, defining their theoretical and applied aspects is an actual scientific topic for finding ways of economic growth, competitiveness of the country, improving the quality of life and improving the population, preserving a rich natural resource potential. The necessity of further researches and realization of the real bases of formation of the system of the state regulation of investments in the recreational and tourist nature use from the standpoint of sustainable tourism and recreation is substantiated. Therefore, state regulation of investments requires the inclusion of direct methods of influencing state-owned objects through projects, budgets and programs, and, on the other hand, creating attractive conditions for attracting investments, their effective use, creating a favorable investment climate for sustainable development and conservation and protection , the use of natural recreational and tourist resources. It is proposed to develop the conceptual bases of state regulation of investment in recreation and tourism environmental management based on the ideas and principles of sustainable development refers to a system of modern ideas, the leading idea which defines a single, overall plan effective use of natural resources, tourism and recreation and environmental and recreational areas. Therefore, in our understanding of the basic components of the theoretical principles of state regulation of investment in recreation and tourism wildlife is a description of the purpose, principles, conditions and basic directions, which contain a combination of methods, forms and instruments of influence on the investment development of recreation and tourism of nature using and adapting foreign experience.

Author Biography

S.I. Rassadnikova

PhD ( Economics), Senior Researcher , docent
Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research of the
National Academy Of Sciences Of Ukraine
Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odessa, Ukraine

References

1. The World Tourism Organization. Retrieved from: http://www2.unwto.org/en
2. Burkynskyy, B.V. Stepanov, V.N., Kharychkov, S.K. (2005). Ékonomyko-ékolohycheskye osnovy ratsyonalʹnoho pryrodopolʹzovanyya y razvytyya. Odessa: Feniks.
3. Pakhomova N.V., Rykhter K.K. (2006). Ékonomyka pryrodopolʹzovanyya y ékolohycheskyy menedzhment (2nd Ed.). SPb. OTSÉyM.
4. Khlobystov YE. (2003). Vdoskonavlennya systemy finansuvannya pryrodookhoronnykh proektiv. Rehionalʹna ekonomika – Regional economics. 4, 204-212.
5. Danylyshyn B. M. (Ed., 2006). Pryrodno-resursna sfera Ukrayiny: problemy staloho rozvytku i transformatsiy. K.: ZAT «Nich lava».
6. Veklych O. (2003). Suchasnyy stan ta efektyvnistʹ ekonomichnoho mekhanizmu ekolohichnoho rehulyuvannya. Ekonomika Ukrayiny. – Economy of Ukraine, 10, 62-70
7. Kravtsiv V.S. (2006). Rehionalʹna ekolohichna polityka v Ukrayini (teoriya formuvannya, metody realizatsiyi). Lʹviv, NAN Ukrayiny. Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ.
8.Haman P.I. Instrumenty ekolohichnoyi polityky ta yikh vplyv na rekreatsiyne pryrodokorystuvannya Retrieved from: http:// firear ticles.com/ekologichna-politika/19-instrumenti-ekologichnoyi-politiki-ta-yix-vpliv-na-rekrea cijne-prirodokoristuvannya-p-i-gaman.htm
9. Lyubitseva O.O. (2008). Potentsial rekreatsiynyy. Ekolohichna entsyklopediya. 3, 129-130.
10. Lyubitseva O.O., Kochetkova I.V. (2009). Kulʹtura narodov Prychernomorʹya. 176, 136-138.
11 Strachkova N. (2013). Prymorsʹkyy rehion: sutʹ ta pidkhody do vyznachennya. Naukovyy visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. 6 (255), 84-89.
12. Topchiyev, O., Korovkin, V. & Puzyrnyy, P. (1998). Ukrayinsʹke Prychornomorʺya: potentsial, problemy ta stratehiya ekonomichnoho rozvytku. Yevraziysʹkyy kurʺyer, 1. ( 28), 32.
13. Derhachev, V. A., Mykhaylyuk, E. A. & Tarakanov, N. L. (1985). Sotsyalʹno-ékonomycheskye problemy terrytoryalʹnoy orhanyzatsyy proyzvodytelʹnykh syl v Ukraynskom Prychernomorʹe y Pryazovʹe Heohrafycheskye aspekty yzuchenyya Myrovoho okeana. L. : Yzd. HO SSSR, pp. 104–105.
Published
2017-07-07
How to Cite
Rassadnikova, S. (2017). FEATURES OF STATE REGULATION OF INVESTMENTS IN RECREATIONAL AND TOURIST NATURAL RESOURCES. Economic Innovations, 19(2(64), 261-265. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).261-265