METHODICAL ASPECT OF ASSESSMENT OF INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY OF CANNING ENTERPRISE


  • O.I. Layko
  • V.S. Ivanchenkov
Keywords: innovative susceptibility of canning enterprises, innovations, assessment of innovative susceptibility

Abstract

The theoretical bases of research of category of innovative susceptibility of the canning industry enterprise are considered. The most significant components of the category of innovation susceptibility are defined and they are underlined as the basis of methodical approach to the identifying of the degree of readiness of enterprises to introduce innovative development strategies and to select the optimal approach to organizational, economic, informational and financial support for the implementation of this strategy. It is developed the conceptual scheme of the implementation of innovative approaches to the development of enterprises of canning industry, which includes the stages of identifying the key challenges of canning companies, the key solutions to these problems, assessment of the degree of susceptibility of enterprises to innovative changes for the definition of type of innovation strategy, evaluation of efficiency of the adopted strategy. The existing methodical approaches to assessment of the level of innovation receptivity of company is based on consideration of relevant factors that create problems for innovations implementation, namely of material, technological and intangible nature, personnel, organizational, managerial, financial, economic, logistic-infrastructure, marketing, investment. The system of standards for assessing of the level of innovative susceptibility that has been developed, includes 5 ranges from critically low level of innovative susceptibility to high level. It is proposed to abandon the practice of determining of the integral indicator of innovative susceptibility of an enterprise in order to avoid inaccuracies in imposing of influence of various factors. The methodical approach to assessing of the susceptibility of innovative enterprises by groups of indicators allows us to evaluate the level of company security by specific factors. The future prospects of research on the subject of canning enterprises innovative susceptibility include the development of strategic approach to managing of their activities in target direction.

Author Biographies

O.I. Layko

Dr.Sc. (Economics),
Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research of the
National Academy Of Sciences Of Ukraine
Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odessa, Ukraine

V.S. Ivanchenkov

Scientific degree seeker
Institute Of Market Problems And Economic&Ecological Research of the
National Academy Of Sciences Of Ukraine
Frantsuzskiy Boulevard, 29, Odessa, Ukraine

References

1. Pareto Optimality [Pareto Optimality]. soas.ac.uk. Retreived from https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P570_IEEP_K3736-Demo/unit1/page_26.htm [in English]
2. Shmatkova, H., Makhovka, O. (2016). Napriamky pidvyshchennia efektyvnosti pidpryiemstv spyrtovoi haluzi Ukrainy [Ways of increasing of the efficiency of the enterprises of the alcohol industry of Ukraine]. dspace.nuft.edu.ua. Retreived from http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4061/ 1/An%20innovative%20way%20of.pdf [in Ukrainian].
3. Kulyniak, I.Ya., Demkiv, O.-I.M. (2012). Problemy vprovadzhennia innovatsii na vitchyznianykh pidpryiemstvakh ta napriamky yikh vyrishennia. Tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi videokonferentsii - Abstracts of the IV International scientific and practical videoconference, 23-24 of May, Retreived from http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/14818 [in Ukrainian].
4. Yastremska, O.M. (2005). Vyznachennia spryiniatlyvosti promyslovykh pidpryiemstv do rozvytku [Determination of the susceptibility of industrial enterprises to development]. Upravlinnia rozvytkom – Development of management, 3, 60-65 [in Ukrainian].
5. Yastremska, O.M., & Blyzniuk, T.P. (2008). Otsinka innovatsiinoi spryiniatlyvosti pidpryiemstva [Evaluation of innovative susceptibility of the enterprise]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky - Economics: problems of theory and practice, Vol. 241, T 4, 748-755 Retreived from http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7856
6. Nakaz Derzhavoi sluzhby statystyky Ukrainy "Pro vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, nakazu Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 01 zhovtnia 2008 roku № 361 "Pro zatverdzhennia Instruktsii shchodo zapovnennia formy derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia № 1-innovatsiia". zakon2.rada.gov.ua. Retreived from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1272-15 [in Ukrainian].
7. Metodychni rekomendatsii shchodo vidslidkuvannia dynamiky osnovnykh ekonomichnykh pokaznykiv roboty stratehichno vazhlyvykh pidpryiemstv i pidpryiemstv-monopolistiv (na osnovi indyvidualnoho monitorynhu pidpryiemstv). me.gov.ua. Retreived from http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=fa62b41a-7024-4470-9e10-9a17b8fa467a
8. Zakharchenko, V.I., Korsikova, N. M., Merkulov, M. M. (2012). Innovatsiinyi menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovative Management: Theory and Practice in the conditions of transformation of the economy].Kyiv: [in Ukrainian].
9. Bondarenko, S.A. (2016). Kontseptual'ni zasady innovatsiynoho rozvytku v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Conceptual foundations of innovation development in enterprise management system]. Problemy ekonomiky - Problems of the economy, 2, 90-101 [in Ukrainian].
10. Kucherenko, R.A. (2011). Problemy rozvytku pererobnykh pidpryiemstv plodoovochevoi konservnoi haluzi Cherkaskoi oblasti na innovatsiino-investytsiinykh zasadakh [Problems of development of processing enterprises of the fruit and vegetable canning industry of Cherkasy region on the basis of innovation and investment]. Ekonomichnyi Chasopys-XXI - Economic Annals-XXI, 11-12, 54-57. Retreived from http://soskin.info/ea/2011/11-12/201121.html [in Ukrainian].
Published
2017-07-07
How to Cite
Layko, O., & Ivanchenkov, V. (2017). METHODICAL ASPECT OF ASSESSMENT OF INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY OF CANNING ENTERPRISE. Economic Innovations, 19(2(64), 176-182. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).176-182